منابع ارشد

جزوات و منابع کنکور کارشناسی ارشد 95-96
 
منابع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
 > ارشد کشاورزی > جزوه ریاضیات جزوه هیدرولوژی جزوه آمار و احتمالات
 
دوشنبه ۲۳ آذر۱۳۹۴

جزوه ریاضیات
ارشد رشته مهندسی سازه های آبی 95-96
ارشد رشته مهندسی هواشناسی کشاورزی 95-96
ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی 95-96
ارشد مهندسی منابع آب 95-96

جزوه هیدرولوژی
ارشد رشته مهندسی سازه های آبی 95-96
ارشد رشته مهندسی هواشناسی کشاورزی 95-96

جزوه آمار و احتمالات
ارشد رشته مهندسی منابع آب 95-96
ارشد رشته مهندسی هواشناسی کشاورزی 95-96

- ارسال فایل PDF از طریق ایمیل (فقط هزینه جزوات و سوالات دریافت می شود ؛ بدون هزینه پستی و پرینت )
- ارسال پستی ؛ بصورت پرینت شده یا کپی شده (هزینه پست +هزینه های جانبی + هزینه پرینت / کپی )

خرید نقدی، خرید حضوری محصولات کارشناسی ارشد :
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱
۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱
۷۷|۲۰|۲۲|۳۲|۰۲۸ دفتر از ساعت ۹ صبح الی ۱۴ ( لطفا فقط در ساعت قید شده تماس بگیرید)
در زمان تماس آشنایی با ما از طریق وبلاگ www.seniorresources.blogfa.com را حتما اعلام نمایید.


برچسب‌ها: ارشد رشته مهندسی هواشناسی کشاورزی, جزوه ریاضیات, جزوه هیدرولوژی, جزوه آمار و احتمالات, ارشد رشته مهندسی منابع آب
 > ارشد کشاورزی > منابع کارشناسی ارشد بازاریابی محصولات کشاورزی 95-96
 
دوشنبه ۲۳ آذر۱۳۹۴

منابع کارشناسی ارشد بازاریابی محصولات کشاورزی 95-96
منابع کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی ـ ارشد اقتصاد کشاورزی 95-96
1- زبان انگلیسی عمومی و انگلیسی تخصصی ضریب 1
2- اقتصاد خرد ضریب 1
۳- اقتصاد کلان ضریب 1
۴- اقتصاد سنجی ضریب 1
۵- اقتصاد منابع طبیعی ضریب 1
۶- اقتصاد توسعه و سیاست کشاورزی ضریب 1
۷- مدیریت مزرعه ضریب 1
+ مجموعه سوالات کارشناسی ارشد بازاریابی محصولات کشاورزی
تحصیلات تکمیلی (کار‌شناسی ارشد ناپیوسته) سال 1395-1396 ارشد گروه کشاورزی و منابع طبیعی

منابع کارشناسی ارشد مهندسی اقتصاد کشاورزی 95-96
منابع کارشناسی ارشد سیاست و توسعه کشاورزی 95-96
منابع کارشناسی ارشد اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی 95-96
منابع کارشناسی ارشد اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست 95-96
منابع کارشناسی ارشد بازاریابی محصولات کشاورزی 95-96

جزوات کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی ـ جزوات ارشد اقتصاد کشاورزی 95-96
جزوه زبان انگلیسی عمومی
جزوه انگلیسی تخصصی
جزوه اقتصاد خرد
جزوه اقتصاد کلان
جزوه اقتصاد سنجی
جزوه اقتصاد منابع طبیعی
جزوه اقتصاد توسعه و سیاست کشاورزی
جزوه اقتصاد توسعه
جزوه اقتصاد کشاورزی
جزوه مدیریت مزرعه
+ مجموعه سوالات کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی
تحصیلات تکمیلی (کار‌شناسی ارشد ناپیوسته) سال 1395-1396 ارشد گروه کشاورزی و منابع طبیعی

- ارسال فایل PDF از طریق ایمیل (فقط هزینه جزوات و سوالات دریافت می شود ؛ بدون هزینه پستی و پرینت )
- ارسال پستی ؛ بصورت پرینت شده یا کپی شده (هزینه پست +هزینه های جانبی + هزینه پرینت / کپی )

خرید نقدی، خرید حضوری محصولات کارشناسی ارشد :
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱
۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱
۷۷|۲۰|۲۲|۳۲|۰۲۸ دفتر از ساعت ۹ صبح الی ۱۴ ( لطفا فقط در ساعت قید شده تماس بگیرید)
در زمان تماس آشنایی با ما از طریق وبلاگ www.seniorresources.blogfa.com را حتما اعلام نمایید.


برچسب‌ها: جزوات ارشد کشاورزی, جزوات کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی, جزوات ارشد اقتصاد کشاورزی, منابع کارشناسی ارشد بازاریابی محصولات کشاورزی, منابع کارشناسی ارشد بازاریابی
 > ارشد کشاورزی > منابع کارشناسی ارشد اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست 95-96
 
دوشنبه ۲۳ آذر۱۳۹۴

منابع کارشناسی ارشد اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست 95-96
منابع کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی ـ ارشد اقتصاد کشاورزی 95-96
1- زبان انگلیسی عمومی و انگلیسی تخصصی ضریب 1
2- اقتصاد خرد ضریب 1
۳- اقتصاد کلان ضریب 1
۴- اقتصاد سنجی ضریب 1
۵- اقتصاد منابع طبیعی ضریب 1
۶- اقتصاد توسعه و سیاست کشاورزی ضریب 1
۷- مدیریت مزرعه ضریب 1
+ مجموعه سوالات کارشناسی ارشد اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
تحصیلات تکمیلی (کار‌شناسی ارشد ناپیوسته) سال 1395-1396 ارشد گروه کشاورزی و منابع طبیعی

منابع کارشناسی ارشد مهندسی اقتصاد کشاورزی 95-96
منابع کارشناسی ارشد سیاست و توسعه کشاورزی 95-96
منابع کارشناسی ارشد اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی 95-96
منابع کارشناسی ارشد اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست 95-96
منابع کارشناسی ارشد بازاریابی محصولات کشاورزی 95-96

جزوات کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی ـ جزوات ارشد اقتصاد کشاورزی 95-96
جزوه زبان انگلیسی عمومی
جزوه انگلیسی تخصصی
جزوه اقتصاد خرد
جزوه اقتصاد کلان
جزوه اقتصاد سنجی
جزوه اقتصاد منابع طبیعی
جزوه اقتصاد توسعه و سیاست کشاورزی
جزوه اقتصاد توسعه
جزوه اقتصاد کشاورزی
جزوه مدیریت مزرعه
+ مجموعه سوالات کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی
تحصیلات تکمیلی (کار‌شناسی ارشد ناپیوسته) سال 1395-1396 ارشد گروه کشاورزی و منابع طبیعی

- ارسال فایل PDF از طریق ایمیل (فقط هزینه جزوات و سوالات دریافت می شود ؛ بدون هزینه پستی و پرینت )
- ارسال پستی ؛ بصورت پرینت شده یا کپی شده (هزینه پست +هزینه های جانبی + هزینه پرینت / کپی )

خرید نقدی، خرید حضوری محصولات کارشناسی ارشد :
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱
۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱
۷۷|۲۰|۲۲|۳۲|۰۲۸ دفتر از ساعت ۹ صبح الی ۱۴ ( لطفا فقط در ساعت قید شده تماس بگیرید)
در زمان تماس آشنایی با ما از طریق وبلاگ www.seniorresources.blogfa.com را حتما اعلام نمایید.


برچسب‌ها: جزوه اقتصاد منابع طبیعی, جزوات کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی, جزوات ارشد اقتصاد کشاورزی, منابع کارشناسی ارشد اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست, منابع کارشناسی ارشد اقتصاد
 > ارشد کشاورزی > منابع کارشناسی ارشد اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی 95-96
 
دوشنبه ۲۳ آذر۱۳۹۴

منابع کارشناسی ارشد اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی 95-96
منابع کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی ـ ارشد اقتصاد کشاورزی
1- زبان انگلیسی عمومی و انگلیسی تخصصی ضریب 1
2- اقتصاد خرد ضریب 1
۳- اقتصاد کلان ضریب 1
۴- اقتصاد سنجی ضریب 1
۵- اقتصاد منابع طبیعی ضریب 1
۶- اقتصاد توسعه و سیاست کشاورزی ضریب 1
۷- مدیریت مزرعه ضریب 1
+ مجموعه سوالات کارشناسی ارشد اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی
تحصیلات تکمیلی (کار‌شناسی ارشد ناپیوسته) سال 1395-1396 ارشد گروه کشاورزی و منابع طبیعی

منابع کارشناسی ارشد مهندسی اقتصاد کشاورزی 95-96
منابع کارشناسی ارشد سیاست و توسعه کشاورزی 95-96
منابع کارشناسی ارشد اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی 95-96
منابع کارشناسی ارشد اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست 95-96
منابع کارشناسی ارشد بازاریابی محصولات کشاورزی 95-96

جزوات کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی ـ جزوات ارشد اقتصاد کشاورزی 95-96
جزوه زبان انگلیسی عمومی
جزوه انگلیسی تخصصی
جزوه اقتصاد خرد
جزوه اقتصاد کلان
جزوه اقتصاد سنجی
جزوه اقتصاد منابع طبیعی
جزوه اقتصاد توسعه و سیاست کشاورزی
جزوه اقتصاد توسعه
جزوه اقتصاد کشاورزی
جزوه مدیریت مزرعه
+ مجموعه سوالات کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی
تحصیلات تکمیلی (کار‌شناسی ارشد ناپیوسته) سال 1395-1396 ارشد گروه کشاورزی و منابع طبیعی

- ارسال فایل PDF از طریق ایمیل (فقط هزینه جزوات و سوالات دریافت می شود ؛ بدون هزینه پستی و پرینت )
- ارسال پستی ؛ بصورت پرینت شده یا کپی شده (هزینه پست +هزینه های جانبی + هزینه پرینت / کپی )

خرید نقدی، خرید حضوری محصولات کارشناسی ارشد :
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱
۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱
۷۷|۲۰|۲۲|۳۲|۰۲۸ دفتر از ساعت ۹ صبح الی ۱۴ ( لطفا فقط در ساعت قید شده تماس بگیرید)
در زمان تماس آشنایی با ما از طریق وبلاگ www.seniorresources.blogfa.com را حتما اعلام نمایید.


برچسب‌ها: جزوه اقتصاد توسعه و سیاست کشاورزی, منابع کارشناسی ارشد, اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی, جزوات کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی, جزوات ارشد اقتصاد کشاورزی
 > ارشد کشاورزی > منابع کارشناسی ارشد سیاست و توسعه کشاورزی 95-96
 
دوشنبه ۲۳ آذر۱۳۹۴

منابع کارشناسی ارشد سیاست و توسعه کشاورزی 95-96
منابع کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی ـ ارشد اقتصاد کشاورزی 95-96
1- زبان انگلیسی عمومی و انگلیسی تخصصی ضریب 1
2- اقتصاد خرد ضریب 1
۳- اقتصاد کلان ضریب 1
۴- اقتصاد سنجی ضریب 1
۵- اقتصاد منابع طبیعی ضریب 1
۶- اقتصاد توسعه و سیاست کشاورزی ضریب 1
۷- مدیریت مزرعه ضریب 1
+ مجموعه سوالات کارشناسی ارشد سیاست و توسعه کشاورزی
تحصیلات تکمیلی (کار‌شناسی ارشد ناپیوسته) سال 1395-1396 ارشد گروه کشاورزی و منابع طبیعی

منابع کارشناسی ارشد مهندسی اقتصاد کشاورزی 95-96
منابع کارشناسی ارشد سیاست و توسعه کشاورزی 95-96
منابع کارشناسی ارشد اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی 95-96
منابع کارشناسی ارشد اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست 95-96
منابع کارشناسی ارشد بازاریابی محصولات کشاورزی 95-96

جزوات کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی ـ جزوات ارشد اقتصاد کشاورزی 95-96
جزوه زبان انگلیسی عمومی
جزوه انگلیسی تخصصی
جزوه اقتصاد خرد
جزوه اقتصاد کلان
جزوه اقتصاد سنجی
جزوه اقتصاد منابع طبیعی
جزوه اقتصاد توسعه و سیاست کشاورزی
جزوه اقتصاد توسعه
جزوه اقتصاد کشاورزی
جزوه مدیریت مزرعه
+ مجموعه سوالات کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی
تحصیلات تکمیلی (کار‌شناسی ارشد ناپیوسته) سال 1395-1396 ارشد گروه کشاورزی و منابع طبیعی

- ارسال فایل PDF از طریق ایمیل (فقط هزینه جزوات و سوالات دریافت می شود ؛ بدون هزینه پستی و پرینت )
- ارسال پستی ؛ بصورت پرینت شده یا کپی شده (هزینه پست +هزینه های جانبی + هزینه پرینت / کپی )

خرید نقدی، خرید حضوری محصولات کارشناسی ارشد :
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱
۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱
۷۷|۲۰|۲۲|۳۲|۰۲۸ دفتر از ساعت ۹ صبح الی ۱۴ ( لطفا فقط در ساعت قید شده تماس بگیرید)
در زمان تماس آشنایی با ما از طریق وبلاگ www.seniorresources.blogfa.com را حتما اعلام نمایید.


برچسب‌ها: ارشد کشاورزی, جزوات ارشد کشاورزی, منابع کارشناسی ارشد سیاست و توسعه کشاورزی 95, جزوات کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی, جزوات ارشد اقتصاد کشاورزی
 > ارشد کشاورزی > منابع کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر 95-96
 
دوشنبه ۲۳ آذر۱۳۹۴

منابع کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر 95-96
مجموعه مهندسی کشاورزی ـ زراعت و اصلاح نباتات کد 1303
1- زبان انگلیسی عمومی و انگلیسی تخصصی
۲- زراعت ضریب 2
3- فیزیولوژی گیاهان زراعی ضریب 2
4- اکولوژی ضریب 2
5- بیوشیمی ضریب 2
6- کنترل و گواهی بذر ضریب 4
+ مجموعه سوالات کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر
تحصیلات تکمیلی (کار‌شناسی ارشد ناپیوسته) سال 1395-1396 ارشد گروه کشاورزی و منابع طبیعی

جزوات کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر
جزوات مجموعه مهندسی کشاورزی ـ جزوات ارشد زراعت و اصلاح نباتات کد 1303
جزوه زبان انگلیسی عمومی
جزوه انگلیسی تخصصی
جزوه زراعت
جزوه فیزیولوژی گیاهان زراعی
جزوه اکولوژی
جزوه بیوشیمی
جزوه کنترل و گواهی بذر
+ مجموعه سوالات کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر
تحصیلات تکمیلی (کار‌شناسی ارشد ناپیوسته) سال 1395-1396 ارشد گروه کشاورزی و منابع طبیعی

منابع کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی اصلاح نباتات 95-96
منابع کارشناسی ارشد مهندسی زراعت 95-96
منابع کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر 95-96
منابع کارشناسی ارشد کشاورزی اکولوژیک 95-96

- ارسال فایل PDF از طریق ایمیل (فقط هزینه جزوات و سوالات دریافت می شود ؛ بدون هزینه پستی و پرینت )
- ارسال پستی ؛ بصورت پرینت شده یا کپی شده (هزینه پست +هزینه های جانبی + هزینه پرینت / کپی )

خرید نقدی، خرید حضوری محصولات کارشناسی ارشد :
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱
۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱
۷۷|۲۰|۲۲|۳۲|۰۲۸ دفتر از ساعت ۹ صبح الی ۱۴ ( لطفا فقط در ساعت قید شده تماس بگیرید)
در زمان تماس آشنایی با ما از طریق وبلاگ www.seniorresources.blogfa.com را حتما اعلام نمایید.


برچسب‌ها: جزوات کارشناسی ارشد کشاورزی, جزوه فیزیولوژی گیاهان زراعی, جزوات کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر, منابع کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر 95
 > ارشد کشاورزی > منابع کارشناسی ارشد کشاورزی اکولوژیک 95-96
 
دوشنبه ۲۳ آذر۱۳۹۴

منابع کارشناسی ارشد کشاورزی اکولوژیک 95-96
مجموعه مهندسی کشاورزی ـ زراعت و اصلاح نباتات کد 1303
1- زبان انگلیسی عمومی و انگلیسی تخصصی ضریب 2
۲- زراعت ضریب 3
۳- طرح آزمایشهای کشاورزی ضریب 2
4- فیزیولوژی گیاهان زراعی ضریب 3
5- اکولوژی ضریب 3
6- خاک ‌شناسی ضریب 2
7- اصول مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی و علفهای هرز ضریب 2
+ مجموعه سوالات کارشناسی ارشد کشاورزی اکولوژیک
تحصیلات تکمیلی (کار‌شناسی ارشد ناپیوسته) سال 1395-1396 ارشد گروه کشاورزی و منابع طبیعی

جزوات کارشناسی ارشد کشاورزی اکولوژیک
جزوات مجموعه مهندسی کشاورزی ـ جزوات ارشد زراعت و اصلاح نباتات کد 1303
جزوه زبان انگلیسی عمومی
جزوه انگلیسی تخصصی
جزوه زراعت
جزوه طرح آزمایشهای کشاورزی
جزوه فیزیولوژی گیاهان زراعی
جزوه اکولوژی
جزوه خاک ‌شناسی
جزوه اصول مبارزه با آفات
جزوه اصول مبارزه با بیماریهای گیاهی
جزوه اصول مبارزه با علفهای هرز
+ مجموعه سوالات کارشناسی ارشد کشاورزی اکولوژیک
تحصیلات تکمیلی (کار‌شناسی ارشد ناپیوسته) سال 1395-1396 ارشد گروه کشاورزی و منابع طبیعی

منابع کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی اصلاح نباتات 95-96
منابع کارشناسی ارشد مهندسی زراعت 95-96
منابع کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر 95-96
منابع کارشناسی ارشد کشاورزی اکولوژیک 95-96

- ارسال فایل PDF از طریق ایمیل (فقط هزینه جزوات و سوالات دریافت می شود ؛ بدون هزینه پستی و پرینت )
- ارسال پستی ؛ بصورت پرینت شده یا کپی شده (هزینه پست +هزینه های جانبی + هزینه پرینت / کپی )

خرید نقدی، خرید حضوری محصولات کارشناسی ارشد :
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱
۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱
۷۷|۲۰|۲۲|۳۲|۰۲۸ دفتر از ساعت ۹ صبح الی ۱۴ ( لطفا فقط در ساعت قید شده تماس بگیرید)
در زمان تماس آشنایی با ما از طریق وبلاگ www.seniorresources.blogfa.com را حتما اعلام نمایید.


برچسب‌ها: جزوه فیزیولوژی گیاهان زراعی, منابع کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع کارشناسی ارشد کشاورزی اکولوژیک 95, جزوات کارشناسی ارشد کشاورزی اکولوژیک
 > ارشد کشاورزی > منابع کارشناسی ارشد مهندسی اقتصاد کشاورزی 95-96
 
دوشنبه ۲۳ آذر۱۳۹۴

منابع کارشناسی ارشد مهندسی اقتصاد کشاورزی 95-96
منابع کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی ـ ارشد اقتصاد کشاورزی 95-96
1- زبان انگلیسی عمومی و انگلیسی تخصصی ضریب 1
2- اقتصاد خرد ضریب 1
۳- اقتصاد کلان ضریب 1
۴- اقتصاد سنجی ضریب 1
۵- اقتصاد منابع طبیعی ضریب 1
۶- اقتصاد توسعه و سیاست کشاورزی ضریب 1
۷- مدیریت مزرعه ضریب 1
+ مجموعه سوالات کارشناسی ارشد مهندسی اقتصاد کشاورزی
تحصیلات تکمیلی (کار‌شناسی ارشد ناپیوسته) سال 1395-1396 ارشد گروه کشاورزی و منابع طبیعی

منابع کارشناسی ارشد مهندسی اقتصاد کشاورزی 95-96
منابع کارشناسی ارشد سیاست و توسعه کشاورزی 95-96
منابع کارشناسی ارشد اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی 95-96
منابع کارشناسی ارشد اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست 95-96
منابع کارشناسی ارشد بازاریابی محصولات کشاورزی 95-96

جزوات کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی ـ جزوات ارشد اقتصاد کشاورزی 95-96
جزوه زبان انگلیسی عمومی
جزوه انگلیسی تخصصی
جزوه اقتصاد خرد
جزوه اقتصاد کلان
جزوه اقتصاد سنجی
جزوه اقتصاد منابع طبیعی
جزوه اقتصاد توسعه و سیاست کشاورزی
جزوه اقتصاد توسعه
جزوه اقتصاد کشاورزی
جزوه مدیریت مزرعه
+ مجموعه سوالات کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی
تحصیلات تکمیلی (کار‌شناسی ارشد ناپیوسته) سال 1395-1396 ارشد گروه کشاورزی و منابع طبیعی

- ارسال فایل PDF از طریق ایمیل (فقط هزینه جزوات و سوالات دریافت می شود ؛ بدون هزینه پستی و پرینت )
- ارسال پستی ؛ بصورت پرینت شده یا کپی شده (هزینه پست +هزینه های جانبی + هزینه پرینت / کپی )

خرید نقدی، خرید حضوری محصولات کارشناسی ارشد :
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱
۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱
۷۷|۲۰|۲۲|۳۲|۰۲۸ دفتر از ساعت ۹ صبح الی ۱۴ ( لطفا فقط در ساعت قید شده تماس بگیرید)
در زمان تماس آشنایی با ما از طریق وبلاگ www.seniorresources.blogfa.com را حتما اعلام نمایید.


برچسب‌ها: منابع ارشد کشاورزی, جزوه اقتصاد توسعه و سیاست کشاورزی, منابع کارشناسی ارشد مهندسی اقتصاد کشاورزی 95, جزوات کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی, جزوات ارشد اقتصاد کشاورزی
 > ارشد کشاورزی > منابع کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی ـ ارشد اقتصاد کشاورزی 95-96
 
دوشنبه ۲۳ آذر۱۳۹۴

منابع کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی ـ ارشد اقتصاد کشاورزی 95-96
1- زبان انگلیسی عمومی و انگلیسی تخصصی ضریب 1
2- اقتصاد خرد ضریب 1
۳- اقتصاد کلان ضریب 1
۴- اقتصاد سنجی ضریب 1
۵- اقتصاد منابع طبیعی ضریب 1
۶- اقتصاد توسعه و سیاست کشاورزی ضریب 1
۷- مدیریت مزرعه ضریب 1
+ مجموعه سوالات کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی
تحصیلات تکمیلی (کار‌شناسی ارشد ناپیوسته) سال 1395-1396 ارشد گروه کشاورزی و منابع طبیعی

منابع کارشناسی ارشد مهندسی اقتصاد کشاورزی 95-96
منابع کارشناسی ارشد سیاست و توسعه کشاورزی 95-96
منابع کارشناسی ارشد اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی 95-96
منابع کارشناسی ارشد اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست 95-96
منابع کارشناسی ارشد بازاریابی محصولات کشاورزی 95-96

جزوات کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی ـ جزوات ارشد اقتصاد کشاورزی 95-96
جزوه زبان انگلیسی عمومی
جزوه انگلیسی تخصصی
جزوه اقتصاد خرد
جزوه اقتصاد کلان
جزوه اقتصاد سنجی
جزوه اقتصاد منابع طبیعی
جزوه اقتصاد توسعه و سیاست کشاورزی
جزوه اقتصاد توسعه
جزوه اقتصاد کشاورزی
جزوه مدیریت مزرعه
+ مجموعه سوالات کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی
تحصیلات تکمیلی (کار‌شناسی ارشد ناپیوسته) سال 1395-1396 ارشد گروه کشاورزی و منابع طبیعی

- ارسال فایل PDF از طریق ایمیل (فقط هزینه جزوات و سوالات دریافت می شود ؛ بدون هزینه پستی و پرینت )
- ارسال پستی ؛ بصورت پرینت شده یا کپی شده (هزینه پست +هزینه های جانبی + هزینه پرینت / کپی )

خرید نقدی، خرید حضوری محصولات کارشناسی ارشد :
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱
۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱
۷۷|۲۰|۲۲|۳۲|۰۲۸ دفتر از ساعت ۹ صبح الی ۱۴ ( لطفا فقط در ساعت قید شده تماس بگیرید)
در زمان تماس آشنایی با ما از طریق وبلاگ www.seniorresources.blogfa.com را حتما اعلام نمایید.


برچسب‌ها: جزوه اقتصاد توسعه و سیاست کشاورزی, جزوات کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی, منابع کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی, منابع ارشد اقتصاد کشاورزی 95, جزوات ارشد اقتصاد کشاورزی 95
 > ارشد کشاورزی > منابع کارشناسی ارشد آبخیزداری 95-96
 
دوشنبه ۲۳ آذر۱۳۹۴

منابع کارشناسی ارشد آبخیزداری 95-96
مجموعه مهندسی منابع طبیعی - ارشد آبخیزداری کد ۱۳۰۱
۱- زبان انگلیسی عمومی و انگلیسی تخصصی ضریب ۲
۲- حفاظت خاک و آبخیزداری ضریب ۳
۳- مرتعداری ضریب ۲
۴- هیدرولوژی کاربردی ضریب ۲
۵- ژئومورفولوژی و زمین ‌شناسی ضریب ۳
۶- جامعه‌ شناسی روستایی ضریب ۲
+ مجموعه سوالات کارشناسی ارشد آبخیزداری کد 1301
تحصیلات تکمیلی (کار‌شناسی ارشد ناپیوسته) سال 1395-1396 ارشد گروه کشاورزی و منابع طبیعی

جزوات کارشناسی ارشد آبخیزداری 95-96
جزوات مجموعه مهندسی منابع طبیعی - جزوات ارشد آبخیزداری کد ۱۳۰۱
جزوه زبان انگلیسی عمومی و جزوه انگلیسی تخصصی
جزوه حفاظت خاک
جزوه آبخیزداری
جزوه مرتعداری
جزوه هیدرولوژی کاربردی
جزوه ژئومورفولوژی
جزوه زمین ‌شناسی
جزوه جامعه‌ شناسی روستایی
+ مجموعه سوالات کارشناسی ارشد آبخیزداری کد 1301
تحصیلات تکمیلی (کار‌شناسی ارشد ناپیوسته) سال 1395-1396 ارشد گروه کشاورزی و منابع طبیعی

- ارسال فایل PDF از طریق ایمیل (فقط هزینه جزوات و سوالات دریافت می شود ؛ بدون هزینه پستی و پرینت )
- ارسال پستی ؛ بصورت پرینت شده یا کپی شده (هزینه پست +هزینه های جانبی + هزینه پرینت / کپی )

خرید نقدی، خرید حضوری محصولات کارشناسی ارشد :
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱
۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱
۷۷|۲۰|۲۲|۳۲|۰۲۸ دفتر از ساعت ۹ صبح الی ۱۴ ( لطفا فقط در ساعت قید شده تماس بگیرید)
در زمان تماس آشنایی با ما از طریق وبلاگ www.seniorresources.blogfa.com را حتما اعلام نمایید.


برچسب‌ها: جزوات کارشناسی ارشد آبخیزداری, منابع کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع ارشد کشاورزی 95, منابع کارشناسی ارشد آبخیزداری, منابع کارشناسی ارشد آبخیزداری 95
 > ارشد کشاورزی > منابع کارشناسی ارشد مهندسی زراعت 95-96
 
دوشنبه ۲۳ آذر۱۳۹۴

منابع کارشناسی ارشد مهندسی زراعت 95-96
مجموعه مهندسی کشاورزی ـ زراعت و اصلاح نباتات کد 1303
1- زبان انگلیسی عمومی و انگلیسی تخصصی ضریب 2
۲- زراعت ضریب 4
۳- طرح آزمایشهای کشاورزی ضریب 2
4- فیزیولوژی گیاهان زراعی ضریب 3
5- اکولوژی ضریب 2
6- خاک ‌شناسی ضریب 1
+ مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زراعت
تحصیلات تکمیلی (کار‌شناسی ارشد ناپیوسته) سال 1395-1396 ارشد گروه کشاورزی و منابع طبیعی

جزوات کارشناسی ارشد مهندسی زراعت
جزوات مجموعه مهندسی کشاورزی ـ جزوات ارشد زراعت و اصلاح نباتات کد 1303
جزوه زبان انگلیسی عمومی و جزوه انگلیسی تخصصی
جزوه زراعت
جزوه طرح آزمایشهای کشاورزی
جزوه فیزیولوژی گیاهان زراعی
جزوه اکولوژی
جزوه خاک ‌شناسی
+ مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زراعت
تحصیلات تکمیلی (کار‌شناسی ارشد ناپیوسته) سال 1395-1396 ارشد گروه کشاورزی و منابع طبیعی

منابع کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی اصلاح نباتات 95-96
منابع کارشناسی ارشد مهندسی زراعت 95-96
منابع کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر 95-96
منابع کارشناسی ارشد کشاورزی اکولوژیک 95-96

- ارسال فایل PDF از طریق ایمیل (فقط هزینه جزوات و سوالات دریافت می شود ؛ بدون هزینه پستی و پرینت )
- ارسال پستی ؛ بصورت پرینت شده یا کپی شده (هزینه پست +هزینه های جانبی + هزینه پرینت / کپی )

خرید نقدی، خرید حضوری محصولات کارشناسی ارشد :
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱
۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱
۷۷|۲۰|۲۲|۳۲|۰۲۸ دفتر از ساعت ۹ صبح الی ۱۴ ( لطفا فقط در ساعت قید شده تماس بگیرید)
در زمان تماس آشنایی با ما از طریق وبلاگ www.seniorresources.blogfa.com را حتما اعلام نمایید.


برچسب‌ها: جزوه فیزیولوژی گیاهان زراعی, جزوات کارشناسی ارشد مهندسی زراعت, منابع کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع ارشد کشاورزی 95, منابع کارشناسی ارشد مهندسی زراعت 95
 > ارشد کشاورزی > منابع کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی اصلاح نباتات 95-96
 
دوشنبه ۲۳ آذر۱۳۹۴

منابع کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی اصلاح نباتات 95-96
مجموعه مهندسی کشاورزی ـ زراعت و اصلاح نباتات کد 1303
1- زبان انگلیسی عمومی و انگلیسی تخصصی ضریب 2
۲- زراعت ضریب 2
۳- طرح آزمایشهای کشاورزی ضریب 2
۴- ژنتیک ضریب 3
۵- آمار و احتمالات ضریب 2
۶- اصلاح نباتات ضریب 3
+ مجموعه سوالات کارشناسی ارشد اصلاح نباتات
تحصیلات تکمیلی (کار‌شناسی ارشد ناپیوسته) سال 1395-1396 ارشد گروه کشاورزی و منابع طبیعی

جزوات کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی اصلاح نباتات 95-96
جزوات مجموعه مهندسی کشاورزی ـ جزوات ارشد زراعت و اصلاح نباتات کد 1303
جزوه زبان انگلیسی عمومی و انگلیسی تخصصی
جزوه زراعت
جزوه طرح آزمایشهای کشاورزی
جزوه ژنتیک
جزوه آمار و احتمالات
جزوه اصلاح نباتات
+ مجموعه سوالات کارشناسی ارشد اصلاح نباتات
تحصیلات تکمیلی (کار‌شناسی ارشد ناپیوسته) سال 1395-1396 ارشد گروه کشاورزی و منابع طبیعی

منابع کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی اصلاح نباتات 95-96
منابع کارشناسی ارشد مهندسی زراعت 95-96
منابع کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر 95-96
منابع کارشناسی ارشد کشاورزی اکولوژیک 95-96

- ارسال فایل PDF از طریق ایمیل (فقط هزینه جزوات و سوالات دریافت می شود ؛ بدون هزینه پستی و پرینت )
- ارسال پستی ؛ بصورت پرینت شده یا کپی شده (هزینه پست +هزینه های جانبی + هزینه پرینت / کپی )

خرید نقدی، خرید حضوری محصولات کارشناسی ارشد :
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱
۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱
۷۷|۲۰|۲۲|۳۲|۰۲۸ دفتر از ساعت ۹ صبح الی ۱۴ ( لطفا فقط در ساعت قید شده تماس بگیرید)
در زمان تماس آشنایی با ما از طریق وبلاگ www.seniorresources.blogfa.com را حتما اعلام نمایید.


برچسب‌ها: جزوه اصلاح نباتات, جزوات ارشد اصلاح نباتات, منابع کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع ارشد کشاورزی 95, منابع ارشد اصلاح نباتات 95
 > ارشد کشاورزی > ارشد مجموعه زراعت و اصلاح نباتات 95-96
 
دوشنبه ۲۳ آذر۱۳۹۴

مجموعه مهندسی کشاورزی ـ زراعت و اصلاح نباتات 95-96 کد 1303
1- زبان انگلیسی عمومی و انگلیسی تخصصی
۲- زراعت
۳- طرح آزمایشهای کشاورزی
۴- ژنتیـک
۵- آمار و احتمالات
۶- اصلاح نباتات
۷- فیزیولوژی گیاهان زراعی
۸- اکولوژی
۹- خاک ‌شناسی
۱۰- بیوشیمی
۱۱-کنترل و گواهی بذر
۱۲- اصول مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی و علفهای هرز
+ مجموعه سوالات کارشناسی ارشد مجموعه زراعت و اصلاح نباتات
تحصیلات تکمیلی (کار‌شناسی ارشد ناپیوسته) سال 1395-1396 ارشد گروه کشاورزی و منابع طبیعی

منابع کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی اصلاح نباتات 95-96
منابع کارشناسی ارشد مهندسی زراعت 95-96
منابع کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر 95-96
منابع کارشناسی ارشد کشاورزی اکولوژیک 95-96

جزوات مجموعه مهندسی کشاورزی ـ زراعت و اصلاح نباتات 95-96 کد 1303
جزوه زبان انگلیسی عمومی
جزوه انگلیسی تخصصی
جزوه زراعت
جزوه طرح آزمایشهای کشاورزی
جزوه ژنتیـک
جزوه آمار و احتمالات
جزوه اصلاح نباتات
جزوه فیزیولوژی گیاهان زراعی
جزوه اکولوژی
جزوه خاک ‌شناسی
جزوه بیوشیمی
جزوه کنترل و گواهی بذر
جزوه اصول مبارزه با آفات
جزوه اصول مبارزه با بیماریهای گیاهی
جزوه اصول مبارزه با علفهای هرز
+ مجموعه سوالات کارشناسی ارشد مجموعه زراعت و اصلاح نباتات
تحصیلات تکمیلی (کار‌شناسی ارشد ناپیوسته) سال 1395-1396 ارشد گروه کشاورزی و منابع طبیعی

- ارسال فایل PDF از طریق ایمیل (فقط هزینه جزوات و سوالات دریافت می شود ؛ بدون هزینه پستی و پرینت )
- ارسال پستی ؛ بصورت پرینت شده یا کپی شده (هزینه پست +هزینه های جانبی + هزینه پرینت / کپی )

خرید نقدی، خرید حضوری محصولات کارشناسی ارشد :
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱
۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱
۷۷|۲۰|۲۲|۳۲|۰۲۸ دفتر از ساعت ۹ صبح الی ۱۴ ( لطفا فقط در ساعت قید شده تماس بگیرید)
در زمان تماس آشنایی با ما از طریق وبلاگ www.seniorresources.blogfa.com را حتما اعلام نمایید.


برچسب‌ها: جزوات مجموعه مهندسی کشاورزی, منابع کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع ارشد کشاورزی 95, ارشد مجموعه زراعت و اصلاح نباتات 95
 > ارشد کشاورزی > جزوات ارشد رشته مهندسی هواشناسی کشاورزی 95-96
 
دوشنبه ۲۳ آذر۱۳۹۴

جزوات ارشد رشته مهندسی هواشناسی کشاورزی 95-96
۱- زبان انگلیسی عمومی و انگلیسی تخصصی
۲- ریاضیات
۳- هیدرولوژی
۴- آمار و احتمالات
۵- دروس تخصصی هوا‌شناسی کشاورزی:
جزوه هوا و اقلیم شناسی
جزوه زراعت
جزوه باغبانی
جزوه خاک ‌شناسی
جزوه آبیاری
جزوه گیاهپزشکی
جزوات رشته مهندسی هوا‌شناسی کشاورزی کد 1302
+ مجموعه سوالات کارشناسی ارشد هوا‌شناسی کشاورزی
تحصیلات تکمیلی (کار‌شناسی ارشد ناپیوسته) سال 1395-1396 ارشد گروه کشاورزی و منابع طبیعی

- ارسال فایل PDF از طریق ایمیل (فقط هزینه جزوات و سوالات دریافت می شود ؛ بدون هزینه پستی و پرینت )
- ارسال پستی ؛ بصورت پرینت شده یا کپی شده (هزینه پست +هزینه های جانبی + هزینه پرینت / کپی )

خرید نقدی، خرید حضوری محصولات کارشناسی ارشد :
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱
۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱
۷۷|۲۰|۲۲|۳۲|۰۲۸ دفتر از ساعت ۹ صبح الی ۱۴ ( لطفا فقط در ساعت قید شده تماس بگیرید)
در زمان تماس آشنایی با ما از طریق وبلاگ www.seniorresources.blogfa.com را حتما اعلام نمایید.


برچسب‌ها: جزوه گیاهپزشکی, منابع کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع ارشد کشاورزی 95, جزوات ارشد رشته مهندسی هواشناسی کشاورزی 95, جزوات ارشد هواشناسی کشاورزی
 > ارشد کشاورزی > منابع کار‌شناسی ارشد مرتعداری 95-96
 
دوشنبه ۲۳ آذر۱۳۹۴

منابع کار‌شناسی ارشد مرتعداری 95-96
مجموعه مهندسی منابع طبیعی ـ ارشد مرتع - کار‌شناسی ارشد مرتعداری کد ۱۳۰۱
۱- زبان انگلیسی عمومی و انگلیسی تخصصی ضریب ۲
۲- حفاظت خاک و آبخیزداری ضریب ۲
۳- مرتعداری ضریب ۳
۷- اصلاح و توسعه مراتع ضریب ۲
۸- شناسایی گیاهان مرتعی ضریب ۲
۹- ارزیابی و اندازه گیری مرتع ضریب ۳
+ مجموعه سوالات کارشناسی ارشد مرتع داری کد 1301
تحصیلات تکمیلی (کار‌شناسی ارشد ناپیوسته) سال 1395-1396 ارشد گروه کشاورزی و منابع طبیعی


جزوات کار‌شناسی ارشد مرتعداری 95-96
جزوات مجموعه مهندسی منابع طبیعی ـ جزوات ارشد مرتع - جزوات کار‌شناسی ارشد مرتعداری
جزوه زبان انگلیسی عمومی و جزوه انگلیسی تخصصی
جزوه حفاظت خاک
جزوه آبخیزداری
جزوه مرتعداری
جزوه اصلاح و توسعه مراتع
جزوه شناسایی گیاهان مرتعی
جزوه ارزیابی و اندازه گیری مرتع
+ مجموعه سوالات کارشناسی ارشد مرتع داری کد 1301
تحصیلات تکمیلی (کار‌شناسی ارشد ناپیوسته) سال 1395-1396 ارشد گروه کشاورزی و منابع طبیعی

- ارسال فایل PDF از طریق ایمیل (فقط هزینه جزوات و سوالات دریافت می شود ؛ بدون هزینه پستی و پرینت )
- ارسال پستی ؛ بصورت پرینت شده یا کپی شده (هزینه پست +هزینه های جانبی + هزینه پرینت / کپی )

خرید نقدی، خرید حضوری محصولات کارشناسی ارشد :
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱
۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱
۷۷|۲۰|۲۲|۳۲|۰۲۸ دفتر از ساعت ۹ صبح الی ۱۴ ( لطفا فقط در ساعت قید شده تماس بگیرید)
در زمان تماس آشنایی با ما از طریق وبلاگ www.seniorresources.blogfa.com را حتما اعلام نمایید.


برچسب‌ها: منابع کار‌شناسی ارشد مرتعداری 95, منابع ارشد مرتعداری, منابع کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع ارشد کشاورزی 95, جزوات کار‌شناسی ارشد مرتعداری
 > ارشد کشاورزی > منابع کارشناسی ارشد آبخیزداری 95-96
 
دوشنبه ۲۳ آذر۱۳۹۴

منابع کارشناسی ارشد آبخیزداری 95-96
مجموعه مهندسی منابع طبیعی - ارشد آبخیزداری کد ۱۳۰۱
۱- زبان انگلیسی عمومی و انگلیسی تخصصی ضریب ۲
۲- حفاظت خاک و آبخیزداری ضریب ۳
۳- مرتعداری ضریب ۲
۴- هیدرولوژی کاربردی ضریب ۲
۵- ژئومورفولوژی و زمین ‌شناسی ضریب ۳
۶- جامعه‌ شناسی روستایی ضریب ۲
+ مجموعه سوالات کارشناسی ارشد آبخیزداری کد 1301
تحصیلات تکمیلی (کار‌شناسی ارشد ناپیوسته) سال 1395-1396 ارشد گروه کشاورزی و منابع طبیعی

جزوات کارشناسی ارشد آبخیزداری 95-96
جزوات مجموعه مهندسی منابع طبیعی - جزوات ارشد آبخیزداری کد ۱۳۰۱
جزوه زبان انگلیسی عمومی و جزوه انگلیسی تخصصی
جزوه حفاظت خاک
جزوه آبخیزداری
جزوه مرتعداری
جزوه هیدرولوژی کاربردی
جزوه ژئومورفولوژی
جزوه زمین ‌شناسی
جزوه جامعه‌ شناسی روستایی
+ مجموعه سوالات کارشناسی ارشد آبخیزداری کد 1301
تحصیلات تکمیلی (کار‌شناسی ارشد ناپیوسته) سال 1395-1396 ارشد گروه کشاورزی و منابع طبیعی

- ارسال فایل PDF از طریق ایمیل (فقط هزینه جزوات و سوالات دریافت می شود ؛ بدون هزینه پستی و پرینت )
- ارسال پستی ؛ بصورت پرینت شده یا کپی شده (هزینه پست +هزینه های جانبی + هزینه پرینت / کپی )

خرید نقدی، خرید حضوری محصولات کارشناسی ارشد :
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱
۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱
۷۷|۲۰|۲۲|۳۲|۰۲۸ دفتر از ساعت ۹ صبح الی ۱۴ ( لطفا فقط در ساعت قید شده تماس بگیرید)
در زمان تماس آشنایی با ما از طریق وبلاگ www.seniorresources.blogfa.com را حتما اعلام نمایید.


برچسب‌ها: جزوات کارشناسی ارشد آبخیزداری, منابع کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع ارشد کشاورزی 95, منابع کارشناسی ارشد آبخیزداری, منابع کارشناسی ارشد آبخیزداری 95
 > ارشد کشاورزی > جزوه فیزیولوژی پس از برداشت
 
جمعه ۲۰ آذر۱۳۹۴

جزوه فیزیولوژی پس از برداشت
- جزوه فیزیولوژی پس از برداشت دکتر مجید راحمی ۶۰ صفحه
- جزوه فیزیولوژی پس از برداشت دکتر مجید راحمی ۱۱۸صفحه خلاصه کتاب دکتر راحمی
- جزوه فیزیولوژی پس از برداشت دکتر مستوفی دانشگاه تهران ۴۴ صفحه
- جزوه تنفس ونقش آن در فیزیولوژی پس از برداشت محصولات باغبانی دکتر مصباح بابالار ۳۶صفحه تایپ
- جزوه فیزیولوژی گیاهی قسمت فتوسنتز و تنفس ۴۰صفحه تایپی ماهان
- جزوه فیزیولوژی پس از برداشت تکمیلی ۸۲صفحه
- جزوه فیزیولوژی و تشریح گیاهی ۵۰صفحه تایپ
- جزوه فیزیولوژی پس ازبرداشت دکتر کلانتری دانشگاه تهران دست نویس
- جزوه فیزیولوژی پس از برداشت دکتر ارشادی دانشگاه بوعلی همدان تایپی
** کتاب فیزیولوژی پس از برداشت مترجم دکتر مجید راحمی {اطلاعات بیشتر در مورد کتاب ارشد}
** کتاب فیزیولوژی بعد از برداشت جلیلی مرندی (بخش عمومی) {توضیح در مورد کتاب}
** کتاب فیزیولوژی بعد از برداشت هاشمی دزفولی {اطلاعات بیشتر در مورد کتاب ارشد}

منابع کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه سراسری ( جزوات دانشجویان و اساتید مهم رشته باغبانی )
منابع کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه آزاد ( جزوات دانشجویان و اساتید مهم رشته باغبانی )

- امکان دارد وارد یک وبلاگ یا سایتی شده باشید ؛ که منابع یا لیست آن قدیمی است ؛ قابل ذکر است که در زمان ارسال منابع ؛ کتاب و جزوات طبق آخرین دفترچه کنکور ، محصول درخواستیتان ارسال می گردد.
- ارسال فایل PDF از طریق ایمیل (فقط هزینه جزوات و سوالات دریافت می شود ؛ بدون هزینه پستی و پرینت )
- ارسال پستی ؛ بصورت پرینت شده یا کپی شده (هزینه پست +هزینه های جانبی + هزینه پرینت / کپی )

خرید نقدی، خرید حضوری محصولات کارشناسی ارشد :
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱
۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱
۷۷|۲۰|۲۲|۳۲|۰۲۸ دفتر از ساعت ۹ صبح الی ۱۴ ( لطفا فقط در ساعت قید شده تماس بگیرید)
در زمان تماس آشنایی با ما از طریق وبلاگ www.seniorresources.blogfa.com را حتما اعلام نمایید.


برچسب‌ها: فیزیولوژی پس از برداشت دکتر مستوفی, جزوه فیزیولوژی پس از برداشت, منابع کارشناسی ارشد باغبانی, منابع کارشناسی ارشد باغبانی سراسری, منابع کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه آزاد
 > ارشد کشاورزی > جزوه میوه های مناطق معتدله
 
جمعه ۲۰ آذر۱۳۹۴

جزوه میوه های مناطق معتدله
- جزوه میوه های مناطق معتدله دکتر یوسف رسول زادگان دانشگاه اصفهان ۱۱۲صفحه
- جزوه میوه کاری در مناطق معتدله خلاصه مباحث ۶۶صفحه
- جزوه میوه های معتدله ارشادی دانشگاه بوعلی همدان تایپی- جزوه منتخب مطالب مهم میوه معتدله از جزوات (میوه معتدله دکتر کورش وحدتی دانشگاه تهران واحد ابوریحان، جزوه میوه های معتدله دکتر ارزانی دانشگاه تربیت مدرس تهران- جزوه میوه های خشک دکتر فتاحی دانشگاه تهران ، جزوه میوه معتدله دکتر طلایی دانشگاه تهران) دست نویس
** کتاب درختان میوه معتدله و خزان دار (میوه های معتدله و میوه کاری) دکتر مجید راحمی دانشگاه شیراز
** کتاب میوه های مناطق معتدله- نویسنده : وست وود -مترجم: دکتر یوسف رسول زادگان -انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان {اطلاعات بیشتر در مورد کتاب ارشد}

منابع کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه سراسری ( جزوات دانشجویان و اساتید مهم رشته باغبانی )
منابع کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه آزاد ( جزوات دانشجویان و اساتید مهم رشته باغبانی )

- امکان دارد وارد یک وبلاگ یا سایتی شده باشید ؛ که منابع یا لیست آن قدیمی است ؛ قابل ذکر است که در زمان ارسال منابع ؛ کتاب و جزوات طبق آخرین دفترچه کنکور ، محصول درخواستیتان ارسال می گردد.
- ارسال فایل PDF از طریق ایمیل (فقط هزینه جزوات و سوالات دریافت می شود ؛ بدون هزینه پستی و پرینت )
- ارسال پستی ؛ بصورت پرینت شده یا کپی شده (هزینه پست +هزینه های جانبی + هزینه پرینت / کپی )

خرید نقدی، خرید حضوری محصولات کارشناسی ارشد :
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱
۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱
۷۷|۲۰|۲۲|۳۲|۰۲۸ دفتر از ساعت ۹ صبح الی ۱۴ ( لطفا فقط در ساعت قید شده تماس بگیرید)
در زمان تماس آشنایی با ما از طریق وبلاگ www.seniorresources.blogfa.com را حتما اعلام نمایید.


برچسب‌ها: منابع کارشناسی ارشد باغبانی, دکتر یوسف رسول زادگان, جزوه میوه های مناطق معتدله, جزوه میوه های معتدله ارشادی, جزوه میوه کاری در مناطق معتدله
 > ارشد کشاورزی > منابع ارشد علوم و تکنولوژی بذر
 
جمعه ۲۰ آذر۱۳۹۴
50242 - منابع کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - ارشد علوم و تکنولوژی بذر
منابع کارشناسی ارشد تکنولوژی بذر-جزوات ارشد بذر - منابع ارشد بذر - جزوه های ارشد علوم و تکنولوژی بذر -منابع رتبه های برتر کارشناسی ارشد کشاورزی و منابع طبیعی
1-زبان انگلیسی
جزوه زبان انگلیسی
دانلود جزوه زبان انگلیسی
سوالات زبان انگلیسی عمومی
لغات تخصصی انگلیسی باغبانی
 
2-آمار
جزوه آمار
جروه امار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی
 
3-زراعت
جزوه زراعت عمومی
جزوه زراعت غلات
جزوه نکات برتر زراعت
جزوه نکته برداری زراعت
 
4-اکولوژی و فیزیولوژی
جزوه اکولوژی
جزوه اکولوژی عمومی
جزوه اکولوژی کشاوزی
جزوه فیزیولوژی
 
5-علفهای هرز و کنترل آنها
جزوه علفهای هرز ایران
جزوه معرفی علفهای هرز
جزوه کنترل علفهای هرز
 
6-گیاه شناسی و اصول باغبانی
جزوه گیاه شناشی 1
جزوه گیاه شناسی 2
جزوه اصول باغبانی
 
9-گیاه شناسی و خاک شناسی
جزوه گیاه شناسیی 1
جزوه گیاه شناسی 2
جزوه خاک شناسی عمومی
جزوه خاکشناسی
 
12-طرح آزمایشات کشاورزی
جزوه طرح آزمایشات کشاورزی
سوالات طرح آزمایشهای کشاورزی
برترین جزوات کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - بهترین و برترین منابع ارشد تکنولوژی بذر
+مجموعه سوالات سالهای قبل
برای هر مواد امتحانی براساس مقدار ضریب آن جزوات ارسال میگردد امکان دارد یک ضریب/مواد امتحانی قید شده در بالا 2 جزوه ارسال شود،یک ضریب دیگر بر اساس ضریب بالا تا 6 جزوه ارسال گردد.

- امکان دارد وارد یک وبلاگ یا سایتی شده باشید ؛ که منابع یا لیست آن قدیمی است ؛ قابل ذکر است که در زمان ارسال منابع ؛ کتاب و جزوات طبق آخرین دفترچه کنکور ، محصول درخواستیتان ارسال می گردد.
- ارسال فایل PDF از طریق ایمیل (فقط هزینه جزوات و سوالات دریافت می شود ؛ بدون هزینه پستی و پرینت )
- ارسال پستی ؛ بصورت پرینت شده یا کپی شده (هزینه پست +هزینه های جانبی + هزینه پرینت / کپی )

خرید نقدی، خرید حضوری محصولات کارشناسی ارشد :
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱
۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱
۷۷|۲۰|۲۲|۳۲|۰۲۸ دفتر از ساعت ۹ صبح الی ۱۴ ( لطفا فقط در ساعت قید شده تماس بگیرید)
در زمان تماس آشنایی با ما از طریق وبلاگ www.seniorresources.blogfa.com را حتما اعلام نمایید.


برچسب‌ها: جزوه کنترل علفهای هرز, منابع ارشد علوم و تکنولوژی بذر, منابع ارشد تکنولوژی بذر, منابع کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی, ارشد مهندسی کشاورزی
 > ارشد کشاورزی > جزوات کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی
 
جمعه ۲۰ آذر۱۳۹۴

منابع کتابی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی |جزوات کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی را از ما بخواهید
علیزاده، امین؛ طراحی سیستمهای آبیاری؛ چاپ ششم؛ ۱۳۸۴؛ انتشارات دانشگاه امام رضا
علیزاده، امین؛ اصول و عملیات آبیاری قطره ای؛ چاپ دوم؛ ۱۳۸۰؛ انتشارات دانشگاه امام رضا
اسمعیلی رینه، عباس؛ خلاصه مباحث کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی؛ نشر پردازش؛ ۱۳۹۰
شکوهی، علیرضا؛ اصول آبیاری؛ ۱۳۷۲؛ دانشگاه بین المللی امام خمینی
شکوهی، علیرضا؛ دانش کار آراسته، پیمان؛ اصول، روشها و طراحی سیستم های آبیاری؛ چاپ اول؛ ۱۳۸۲؛ موسسه فرهنگی و هنری دیباگران تهران
ضوابط و معیارهای فنی روشهای آبیاری تحت فشار؛ شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور مطالعات البرز؛ اداره کل توسعه روش های آبیاری تحت فشار

منابع کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه سراسری ( جزوات دانشجویان و اساتید مهم رشته آبیاری و زهکشی )
منابع کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد ( جزوات دانشجویان و اساتید مهم رشته آبیاری و زهکشی )

- امکان دارد وارد یک وبلاگ یا سایتی شده باشید ؛ که منابع یا لیست آن قدیمی است ؛ قابل ذکر است که در زمان ارسال منابع ؛ کتاب و جزوات طبق آخرین دفترچه کنکور ، محصول درخواستیتان ارسال می گردد.
- ارسال فایل PDF از طریق ایمیل (فقط هزینه جزوات و سوالات دریافت می شود ؛ بدون هزینه پستی و پرینت )
- ارسال پستی ؛ بصورت پرینت شده یا کپی شده (هزینه پست +هزینه های جانبی + هزینه پرینت / کپی )

خرید نقدی، خرید حضوری محصولات کارشناسی ارشد :
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱
۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱
۷۷|۲۰|۲۲|۳۲|۰۲۸ دفتر از ساعت ۹ صبح الی ۱۴ ( لطفا فقط در ساعت قید شده تماس بگیرید)
در زمان تماس آشنایی با ما از طریق وبلاگ www.seniorresources.blogfa.com را حتما اعلام نمایید.


برچسب‌ها: دانش کار آراسته, خلاصه مباحث کارشناسی ارشد, جزوات کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی, کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی, ارشد آبیاری و زهکشی
 > ارشد کشاورزی > جزوات ارشد توسعه روستایی
 
جمعه ۲۰ آذر۱۳۹۴

منابع مرجع دانشگاهی توسعه روستایی - منابع کتابی ارشد توسعه روستایی | جزوات ارشد توسعه روستایی را از ما بخواهید
اصول اقتصاد کشاورزی – مجید کوپاهی – تهران – انتشارات دانشگاه تهران – ۱۳۷۳
اقتصاد خرد
دو هزار سوال چهارگزینه ای با پاسخ تشریحی – محسن نظری – تهران – انتشارات نگاه دانش – ۱۳۸۴
اقتصاد کشاورزی و تعاون – مهریار صدرالاشراقی – تهران – انتشارات دانشگاه تهران – ۱۳۶۸
اصول و اندیشه های تعاونی – مهدی طالب – تهران – انتشارات دانشگاه تهران – ۱۳۷۹
مبانی تعاون – حمید انصاری – انتشارات دانشگاه پیام نور – ۱۳۸۲

سازمان و مدیریت
سیستم و رفتار سازمانی- محمد علی اقتداری – تهران – نشر مولوی – ۱۳۷۸
مرجع ترویج کشاورزی – برتون سوانسون – ترجمه : اسماعیل شهبازی – تهران – سازمان ترویج کشاورزی – ۱۳۷۰
تاریخچه آموزش و ترویج کشاورزی در ایران – هوشنگ ایروانی – نشر مشهد – ۱۳۷۱
ترویج کشاورزی در فرایند توسعه – اسداله زمانی پور – مشهد – دانشگاه بیرجند – ۱۳۷۳
خلاصه مباحث کارشناسی ارشد توسعه روستایی – مهندس فرشته کربلایی حبیب اله – تهران – نشر پردازش – ۱۳۸۹

رسانش نوآوری ها
رهیافت میان فرهنگی – اورت راجرز – ترجمه : عزت اله کرمی – شیراز – دانشگاه شیراز – ۱۳۶۹
ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی (جلد دوم) – ایرج ملک محمدی – تهران – مرکز نشر دانشگاهی – ۱۳۸۳
جامعه شناسی توسعه و توسعه نیافتگی روستایی ایران – مصطفی ازکیا – تهران – نشر اطلاعات – ۱۳۸۱
جامعه شناسی روستایی – منصور وثوقی – تهران – نشر کیهان – ۱۳۸۲
تحولات اجتماعی در روستاهای ایران – عبدالعلی لهسایی زاده – شیراز – نشر نوید شیراز – ۱۳۸۲
روان شناسی اجتماعی – الیوت ارنسون، ترجمه حسین شکرشکن – تهران – انتشارات رشد – ۱۳۶۹
روان شناسی اجتماعی (نظریه ها، مفاهیم و کاربردها) – یوسف کریمی – تهران – مشر بعثت – ۱۳۷۳
نرم افزار تحصیلات تکمیلی، مجموعه سوالات و منابع کارشناسی ارشد توسعه روستایی – نوآوران نشر الکترونیک پارسه

منابع  ارشد توسعه روستایی دانشگاه سراسری ( جزوات دانشجویان و اساتید مهم توسعه روستایی )
منابع کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه آزاد ( جزوات دانشجویان و اساتید مهم رشته توسعه روستایی )

- امکان دارد وارد یک وبلاگ یا سایتی شده باشید ؛ که منابع یا لیست آن قدیمی است ؛ قابل ذکر است که در زمان ارسال منابع ؛ کتاب و جزوات طبق آخرین دفترچه کنکور ، محصول درخواستیتان ارسال می گردد.
- ارسال فایل PDF از طریق ایمیل (فقط هزینه جزوات و سوالات دریافت می شود ؛ بدون هزینه پستی و پرینت )
- ارسال پستی ؛ بصورت پرینت شده یا کپی شده (هزینه پست +هزینه های جانبی + هزینه پرینت / کپی )

خرید نقدی، خرید حضوری محصولات کارشناسی ارشد :
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱
۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱
۷۷|۲۰|۲۲|۳۲|۰۲۸ دفتر از ساعت ۹ صبح الی ۱۴ ( لطفا فقط در ساعت قید شده تماس بگیرید)
در زمان تماس آشنایی با ما از طریق وبلاگ www.seniorresources.blogfa.com را حتما اعلام نمایید.


برچسب‌ها: روان شناسی اجتماعی, جزوات ارشد توسعه روستایی, ارشد توسعه روستایی, جزوات ارشد, منابع مرجع دانشگاهی
 > ارشد کشاورزی > منابع اکولوژی ارشد زراعت 95-96
 
جمعه ۲۰ آذر۱۳۹۴

منابع کتابی اکولوژی ارشد زراعت در زیر اورده شده - جزوات ارشد زراعت را از ما بخواهید
روشنی، علی، ۱۳۷۴، اکولوژی عمومی، دانشگاه امام حسین (ع) 
کردوانی، پرویز، ۱۳۷۲، اکوسیستم های طبیعی، انتشارات پالیز
کوچکی، عوض، ۱۳۷۱، مبانی اکولوژی کشاورزی، جهاد دانشگاهی مشهد
کوچکی، عوض، ۱۳۷۱، اکولوژی گیاهان زراعی، جهاد دانشگاهی مشهد
کوچکی، عوض، ۱۳۶۸، سیر انرژی در اکوسیستم های کشاورزی، نشر جاوید
کوچکی، عوض، ۱۳۷۴، بوم شناسی خاک، دانشگاه فردوسی مشهد
مخدوم، مجید، ۱۳۷۴، زیستن در محیط زیست، انتشارات دانشگاه تهران
مدیر شانه چی، محسن، ۱۳۷۲، اکولوژی گیاهی، دانشگاه امام رضا (ع)
میمندی نژاد، محمد جواد، ۱۳۷۵، شالوده بوم شناسی، انتشارات دانشگاه تهران
میمندی نژاد، محمد جواد، ۱۳۴۵، اکولوژی زراعی، انتشارات دانشگاه تهران
وهاب زاده، عبدالحسین، ۱۳۷۲، مبانی محیط زیست، جهاد دانشگاهی مشهد

منابع  ارشد زراعت دانشگاه سراسری ( جزوات دانشجویان و اساتید مهم رشته زراعت )
منابع کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد ( جزوات دانشجویان و اساتید مهم رشته زراعت )

- امکان دارد وارد یک وبلاگ یا سایتی شده باشید ؛ که منابع یا لیست آن قدیمی است ؛ قابل ذکر است که در زمان ارسال منابع ؛ کتاب و جزوات طبق آخرین دفترچه کنکور ، محصول درخواستیتان ارسال می گردد.
- ارسال فایل PDF از طریق ایمیل (فقط هزینه جزوات و سوالات دریافت می شود ؛ بدون هزینه پستی و پرینت )
- ارسال پستی ؛ بصورت پرینت شده یا کپی شده (هزینه پست +هزینه های جانبی + هزینه پرینت / کپی )

خرید نقدی، خرید حضوری محصولات کارشناسی ارشد :
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱
۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱
۷۷|۲۰|۲۲|۳۲|۰۲۸ دفتر از ساعت ۹ صبح الی ۱۴ ( لطفا فقط در ساعت قید شده تماس بگیرید)
در زمان تماس آشنایی با ما از طریق وبلاگ www.seniorresources.blogfa.com را حتما اعلام نمایید.


برچسب‌ها: منابع کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد, منابع اکولوژی ارشد زراعت, منابع ارشد زراعت, منابع ارشد زراعت دانشگاه سراسری
 > ارشد کشاورزی > منابع کتابی طرح آزمایشات کشاورزی ارشد زراعت
 
جمعه ۲۰ آذر۱۳۹۴

منابع کتابی طرح آزمایشات کشاورزی  ارشد زراعت در زیر اورده شده - جزوات ارشد زراعت را از ما بخواهید
پورمیرزا، علی اصغر، ۱۳۷۳، طرحهای آزمایشی در علوم کشاورزی ، جهاد دانشگاهی ارومیه
مرشدی، علیرضا، ۱۳۷۸، جزوه درسی طرح آزمایشات، مجتمع آموزش عالی ابوریحان
مقدم، محمد و مصطفی ولی زاده، ۱۳۷۵، طرح های آزمایشی در کشاورزی (۱)، انتشارات پریور
یزدی صمدی، بهمن و مصطفی ولی زاده و عبدالمجید رضائی، ۱۳۷۶، طرح های آماری در پژوهشهای کشاورزی، انتشارات دانشگاه تهران

منابع  ارشد زراعت دانشگاه سراسری ( جزوات دانشجویان و اساتید مهم رشته زراعت ) 
منابع کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد ( جزوات دانشجویان و اساتید مهم رشته زراعت )

- امکان دارد وارد یک وبلاگ یا سایتی شده باشید ؛ که منابع یا لیست آن قدیمی است ؛ قابل ذکر است که در زمان ارسال منابع ؛ کتاب و جزوات طبق آخرین دفترچه کنکور ، محصول درخواستیتان ارسال می گردد.
- ارسال فایل PDF از طریق ایمیل (فقط هزینه جزوات و سوالات دریافت می شود ؛ بدون هزینه پستی و پرینت )
- ارسال پستی ؛ بصورت پرینت شده یا کپی شده (هزینه پست +هزینه های جانبی + هزینه پرینت / کپی )

خرید نقدی، خرید حضوری محصولات کارشناسی ارشد :
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱
۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱
۷۷|۲۰|۲۲|۳۲|۰۲۸ دفتر از ساعت ۹ صبح الی ۱۴ ( لطفا فقط در ساعت قید شده تماس بگیرید)
در زمان تماس آشنایی با ما از طریق وبلاگ www.seniorresources.blogfa.com را حتما اعلام نمایید.


برچسب‌ها: طرحهای آزمایشی در علوم کشاورزی, منابع ارشد زراعت دانشگاه سراسری, منابع کتابی طرح آزمایشات کشاورزی ارشد زراعت, ارشد زراعت, طرح آزمایشات کشاورزی
 > ارشد کشاورزی > منابع کارشناسی ارشد زراعت|منابع کتابی زراعت
 
جمعه ۲۰ آذر۱۳۹۴

منابع کارشناسی ارشد زراعت | منابع کتابی زراعت | جزوات را از ما بخواهید

منابع کتاب زراعت
اکبری، غلامعلی، ۱۳۷۷، جزوه درسی دیمکاری، مجتمع آموزش عالی ابوریحان
ایران نژاد، حمید، ۱۳۷۷، جزوه درسی زراعت غلات، مجتمع آموزش عالی ابوریحان
بنایان اول، محمد و عوض کوچکی، ۱۳۷۷، زراعت حبوبات، جهاد دانشگاهی مشهد
پورصالح، مسعود، ۱۳۷۴، گیاهان اقتصادی جهان، مرکز نشر سپهر
خدابنده، ناصر، ۱۳۷۴، زراعت غلات، انتشارات دانشگاه تهران
نرم افزار تحصیلات تکمیلی مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه سراسری و آزاد / نوآوران نشر الکترونیک پارسه
خدابنده، ناصر، ۱۳۷۴، زراعت گیاهان صنعتی، مرکز نشر سپهر
خواجه پور، محمدرضا، ۱۳۷۳، تولید نباتات صنعتی، جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان
راشد محصل، محمد حسن و عوض کوچکی، اصول و عملیات دیمکاری
سرمدنیا، غلامحسین و عوض کوجکی، جنبه های فیزیولوژیکی زراعت دیم
سیادت، عطاءاله و قربان نورمحمدی و علی کاشانی، ۱۳۷۶، زراعت غلات، انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز
فبض، علی محمد، ۱۳۵۵، زراعت گیاهان علوفه ای، دانشکده دامپروری رضائیه
کریمی، هادی، ۱۳۷۵، زراعت و اصلاح گیاهان علوفه ای، انتشارات دانشگاه تهران
کوچکی، عوض، ۱۳۷۳، زراعت در مناطق خشک، جهاد دانشگاهی مشهد
مظاهری، داریوش، ۱۳۷۵، جزوه درسی زراعت عمومی، مجتمع آموزش عالی ابوریحان
یزدی صمدی، بهمن و سیروس عبد میشانی، ۱۳۷۵، اصلاح نباتات زراعی، مرکز نشر دانشگاهی تهران

منابع اکولوژی
روشنی، علی، ۱۳۷۴، اکولوژی عمومی، دانشگاه امام حسین (ع)
کردوانی، پرویز، ۱۳۷۲، اکوسیستم های طبیعی، انتشارات پالیز
کوچکی، عوض، ۱۳۷۱، مبانی اکولوژی کشاورزی، جهاد دانشگاهی مشهد
کوچکی، عوض، ۱۳۷۱، اکولوژی گیاهان زراعی، جهاد دانشگاهی مشهد
کوچکی، عوض، ۱۳۶۸، سیر انرژی در اکوسیستم های کشاورزی، نشر جاوید
کوچکی، عوض، ۱۳۷۴، بوم شناسی خاک، دانشگاه فردوسی مشهد
مخدوم، مجید، ۱۳۷۴، زیستن در محیط زیست، انتشارات دانشگاه تهران
مدیر شانه چی، محسن، ۱۳۷۲، اکولوژی گیاهی، دانشگاه امام رضا (ع)
میمندی نژاد، محمد جواد، ۱۳۷۵، شالوده بوم شناسی، انتشارات دانشگاه تهران
میمندی نژاد، محمد جواد، ۱۳۴۵، اکولوژی زراعی، انتشارات دانشگاه تهران
وهاب زاده، عبدالحسین، ۱۳۷۲، مبانی محیط زیست، جهاد دانشگاهی مشهد

منابع فیزیولوژی گیاهان زراعی
اکبری، غلامعلی، ۱۳۷۷، جزوه درسی فیزیولوژی گیاهان زراعی، مجتمع آموزش عالی ابوریحان
امام، یحیی، مقدمه ای بر فیزیولوژی گیاهان زراعی
سرمدنیا، غلامحسین و عوض کوچکی، ۱۳۷۶، فیزیولوژی گیاهان زراعی، جهاد دانشگاهی مشهد
کریمی، مهدی، ۱۳۷۵، جزوه درسی فیزیولوژی گیاهان زراعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
کوچکی، عوض، ۱۳۷۰، مبانی فیزیولوژیکی رشد و نمو گیاهان زراعی، بنیاد فرهنگی رضوی
لاهوتی، مهرداد، ۱۳۷۱، اصول فیزیولوژی گیاهی جلد ۱ و ۲، آستان قدس رضوی
لسانی، حسین، ۱۳۶۷، مبانی فیزیولوژی گیاهی، انتشارات دانشگاه تهران
مودب شبستری، محمد و مسعود مجتهدی، فیزیولوژی گیاهان زراعی
نوجوان، مجید، ۱۳۷۴، فتوسنتز و تنفس در گیاهان، جهاد دانشگاهی ارومیه
کافی، محمد و همکاران، فیزیولوژی گیاهی جلد ۱

منابع خاک شناسی
الیاس آذر، خسرو، ۱۳۶۹، خاک شناسی عمومی و خصوصی، جهاد دانشگاهی دانشگاه ارومیه
بایبوردی، محمد، ۱۳۶۸، خاکف پیدایش و طبقه بندی، انتشارات دانشگاه تهران
غازانشاهی، جواد، ۱۳۷۷، جزوه درسی خاکشناسی، مجتمع آموزش عالی ابوریحان
غازانشاهی، جواد، ۱۳۷۷، فیزیک خاک، انتشارات دانشگاه تهران
مظاهری، ارسلان، ۱۳۶۳، کلیات خاک شناسی (جلد اول)، دانشگاه شهید چمران اهواز

منابع طرح آزمایشات کشاورزی
پورمیرزا، علی اصغر، ۱۳۷۳، طرحهای آزمایشی در علوم کشاورزی، جهاد دانشگاهی ارومیه
مرشدی، علیرضا، ۱۳۷۸، جزوه درسی طرح آزمایشات، مجتمع آموزش عالی ابوریحان
مقدم، محمد و مصطفی ولی زاده، ۱۳۷۵، طرح های آزمایشی در کشاورزی (۱)، انتشارات پریور
یزدی صمدی، بهمن و مصطفی ولی زاده و عبدالمجید رضائی، ۱۳۷۶، طرح های آماری در پژوهشهای کشاورزی، انتشارات دانشگاه تهران

منابع  ارشد زراعت دانشگاه سراسری (جزوات دانشجویان و اساتید مهم رشته زراعت )
منابع کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد ( جزوات دانشجویان و اساتید مهم رشته زراعت )

- امکان دارد وارد یک وبلاگ یا سایتی شده باشید ؛ که منابع یا لیست آن قدیمی است ؛ قابل ذکر است که در زمان ارسال منابع ؛ کتاب و جزوات طبق آخرین دفترچه کنکور ، محصول درخواستیتان ارسال می گردد.
- ارسال فایل PDF از طریق ایمیل (فقط هزینه جزوات و سوالات دریافت می شود ؛ بدون هزینه پستی و پرینت )
- ارسال پستی ؛ بصورت پرینت شده یا کپی شده (هزینه پست +هزینه های جانبی + هزینه پرینت / کپی )

خرید نقدی، خرید حضوری محصولات کارشناسی ارشد :
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱
۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱
۷۷|۲۰|۲۲|۳۲|۰۲۸ دفتر از ساعت ۹ صبح الی ۱۴ ( لطفا فقط در ساعت قید شده تماس بگیرید)
در زمان تماس آشنایی با ما از طریق وبلاگ www.seniorresources.blogfa.com را حتما اعلام نمایید.

ارسال سوالات و در خواست ها به شماره ۴۰۰|۴۴۰۰|۴۰۰|۱۰۰۰
نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن زیر:ش
منابع ارشد صنایع غذایی -دانشگاه آزاد -ایمیل معتبر خودتان را نیز ارسال نمایید-[آخر پیامک کلمه res نیز قید شود] جواب سوال شما طی چند پیامک پاسخ داده میشود.

- راهنمای خرید نقدی منابع و جزوات کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد، دانشگاه سراسری :
۱. انتخاب بسته و دریافت قیمت
۲. پرداخت مبلغ کل سفارش شامل مبلغ بسته و هزینه ارسال (از طریق پرداخت آنلاین /مراجعه حضوری به بانک /کارت به کارت )
۳. اطلاع دادن آدرس، کُدپُستی/یا ارسال با ایمیل، شماره فیش واریزی یا ارجاع، شماره تلفن ثابت، شماره تلفن همراه، آدرس ایمیل معتبر
۴. انتظار جهت دریافت سفارش سوالات با ایمیل بین ۳۰ دقیقه تا 120 ساعت ؛ با پست از زمان واریز تا دریافت بین ۷ تا ۱۴ روز طول خواهد کشید.

شماره حساب های فروشگاه منابع و جزوات کارشناسی ارشد آزاد، سراسری :
صادرات
حساب: ۰۳۱۱۰۵۳۱۹۸۰۰۷
کارت: ۶۰۳۷۶۹۱۸۰۰۲۶۷۲۹۶
بنام Mohammad Arvin
شناسه شبا حساب متمرکز صادرات : IR63 0190 0000 0031 1053 1980 07

ملی
حساب: ۰۳۲۹۲۸۳۴۱۳۰۰۶
کارت: ۶۰۳۷۹۹۷۱۶۰۳۸۴۳۵۱
بنام Mohammad Arvin
شناسه شبا حساب متمرکز ملی : IR12 0170 0000 0032 9283 4130 06
بعد از واریز هزینه محصول: آدرس، کُدپُستی/ یا ارسال با ایمیل ، شماره فیش واریزی یا ارجاع، شماره تلفن ثابت، شماره تلفن همراه، آدرس ایمیل معتبر، مبلغ واریزی، کدام بانک با تماس تلفنی یا ارسال پیامک اطلاع دهید. ( منابع ارشد را از ما بخواهید با 16 سال فعالیت در بخش کارسناسی ارشد ).


برچسب‌ها: منابع کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد, منابع کارشناسی ارشد زراعت, منابع کتابی زراعت, ارشد زراعت, منابع ارشد زراعت دانشگاه سراسری
 > ارشد کشاورزی > منابع آزمون کارشناسی ارشد 95-96
 
جمعه ۲۰ آذر۱۳۹۴

منابع آزمون کارشناسی ارشد آبخیزداری
منابع آزمون کارشناسی ارشد مرتعداری
منابع آزمون کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی
منابع کنکور کارشناسی ارشد سازه های آبی
منابع آزمون کارشناسی ارشد منابع آب
منابع کنکور کارشناسی ارشد اصلاح نباتات
منابع آزمون کارشناسی ارشد زراعت
منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر
منابع آزمون کارشناسی ارشد آگرواکولوژی
منابع کنکور کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم باغبانی
منابع کنکور کارشناسی ارشد باغبانی
منابع آزمون کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی
منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی
منابع آزمون کارشناسی ارشد جنگلداری ؛ ارشد جنگل
منابع آزمون ارشد علوم خاک ؛ ارشد خاکشناسی
منابع کنکور ارشد علوم دامی
منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی تولیدات گیاهی
منابع آزمون کارشناسی ارشد تولید محصولات باغی
منابع کنکور کارشناسی ارشد تولیدات گیاهی
منابع آزمون کارشناسی ارشد اصلاح گیاهان باغی
منابع آزمون کارشناسی ارشد شیلات
منابع کنکور کارشناسی ارشد چوب و کاغذ
منابع کنکور ارشد علوم و صنایع غذایی
منابع آزمون کارشناسی ارشد صنایع غذایی
منابع آزمون کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی
منابع آزمون کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی
منابع آزمون ارشد محیط زیست منابع طبیعی
منابع آزمون ارشد مهندسی کشاورزی
منابع آزمون ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی
منابع آزمون ارشد هواشناسی کشاورزی
منابع ارشد مدیریت مناطق بیابانی
منابع آزمون کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی
منابع آزمون ارشد بیابان زدایی
منابع آزمون ارشد بیوتکنولوژی در کشاورزی
منابع آزمون کارشناسی ارشد توسعه روستایی
منابع ارشد شناسایی و مبارزه و علف های هرز
منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی

- امکان دارد وارد یک وبلاگ یا سایتی شده باشید ؛ که منابع یا لیست آن قدیمی است ؛ قابل ذکر است که در زمان ارسال منابع ؛ کتاب و جزوات طبق آخرین دفترچه کنکور ، محصول درخواستیتان ارسال می گردد.
- ارسال فایل PDF از طریق ایمیل (فقط هزینه جزوات و سوالات دریافت می شود ؛ بدون هزینه پستی و پرینت )
- ارسال پستی ؛ بصورت پرینت شده یا کپی شده (هزینه پست +هزینه های جانبی + هزینه پرینت / کپی )

خرید نقدی، خرید حضوری محصولات کارشناسی ارشد :
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱
۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱
۷۷|۲۰|۲۲|۳۲|۰۲۸ دفتر از ساعت ۹ صبح الی ۱۴ ( لطفا فقط در ساعت قید شده تماس بگیرید)
در زمان تماس آشنایی با ما از طریق وبلاگ www.seniorresources.blogfa.com را حتما اعلام نمایید.

ارسال سوالات و در خواست ها به شماره ۴۰۰|۴۴۰۰|۴۰۰|۱۰۰۰
نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن زیر:ش
منابع ارشد صنایع غذایی -دانشگاه آزاد -ایمیل معتبر خودتان را نیز ارسال نمایید-[آخر پیامک کلمه res نیز قید شود] جواب سوال شما طی چند پیامک پاسخ داده میشود.

- راهنمای خرید نقدی منابع و جزوات کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد، دانشگاه سراسری :
۱. انتخاب بسته و دریافت قیمت
۲. پرداخت مبلغ کل سفارش شامل مبلغ بسته و هزینه ارسال (از طریق پرداخت آنلاین /مراجعه حضوری به بانک /کارت به کارت )
۳. اطلاع دادن آدرس، کُدپُستی/یا ارسال با ایمیل، شماره فیش واریزی یا ارجاع، شماره تلفن ثابت، شماره تلفن همراه، آدرس ایمیل معتبر
۴. انتظار جهت دریافت سفارش سوالات با ایمیل بین ۳۰ دقیقه تا 120 ساعت ؛ با پست از زمان واریز تا دریافت بین ۷ تا ۱۴ روز طول خواهد کشید.

شماره حساب های فروشگاه منابع و جزوات کارشناسی ارشد آزاد، سراسری :
صادرات
حساب: ۰۳۱۱۰۵۳۱۹۸۰۰۷
کارت: ۶۰۳۷۶۹۱۸۰۰۲۶۷۲۹۶
بنام Mohammad Arvin
شناسه شبا حساب متمرکز صادرات : IR63 0190 0000 0031 1053 1980 07

ملی
حساب: ۰۳۲۹۲۸۳۴۱۳۰۰۶
کارت: ۶۰۳۷۹۹۷۱۶۰۳۸۴۳۵۱
بنام Mohammad Arvin
شناسه شبا حساب متمرکز ملی : IR12 0170 0000 0032 9283 4130 06
بعد از واریز هزینه محصول: آدرس، کُدپُستی/ یا ارسال با ایمیل ، شماره فیش واریزی یا ارجاع، شماره تلفن ثابت، شماره تلفن همراه، آدرس ایمیل معتبر، مبلغ واریزی، کدام بانک با تماس تلفنی یا ارسال پیامک اطلاع دهید. ( منابع ارشد را از ما بخواهید با 16 سال فعالیت در بخش کارسناسی ارشد ).


برچسب‌ها: منابع آزمون کارشناسی ارشد صنایع غذایی, منابع کنکور کارشناسی ارشد باغبانی, منابع آزمون کارشناسی ارشد, منابع آزمون کارشناسی ارشد 95, منابع کارشناسی ارشد 95
 > ارشد کشاورزی > منابع ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی
 
شنبه ۲۳ آذر۱۳۹۲
50322 -منابع کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی
منابع کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی - جزوات ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی - جزوات رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد - جزوات اساتید طراح سوال و مهم کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی - جزوه بیوتکنولوژی کشاورزی - سایت ارشد کشاورزی- سایت خبری آموزشی کشاورزی - سایت کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی
 
- امکان دارد وارد یک وبلاگ یا سایتی شده باشید ؛ که منابع یا لیست آن قدیمی است ؛ قابل ذکر است که در زمان ارسال منابع ؛ کتاب و جزوات طبق آخرین دفترچه کنکور ، محصول درخواستیتان ارسال می گردد.
- ارسال فایل PDF از طریق ایمیل (فقط هزینه جزوات و سوالات دریافت می شود ؛ بدون هزینه پستی و پرینت )
- ارسال پستی ؛ بصورت پرینت شده یا کپی شده (هزینه پست +هزینه های جانبی + هزینه پرینت / کپی )
 
1-زبان انگلیسی
جزوه زبان انگلیسی
دانلود جزوه زبان انگلیسی
سوالات زبان انگلیسی عمومی
لغات تخصصی انگلیسی باغبانی
 
2-آمار
جزوه آمار
جروه امار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی
 
3-زراعت
جزوه زراعت عمومی
جزوه زراعت غلات
جزوه نکات برتر زراعت
جزوه نکته برداری زراعت
 
10-اصول اصلاح ژنتیک
جزوه اصول اصلاح
جزوه اصول ژنتیک
جزوه اصلاح نباتات
 
11-بیوشیمی و ژنتیک مولکولی
جزوه بیوشیمی
جزوه بیوشیمی عمومی
جزوه ژنتیک عمومی
جزوه ژنتیک مولکولی
 
12-طرح آزمایشات کشاورزی
جزوه طرح آزمایشات کشاورزی
سوالات طرح آزمایشهای کشاورزی
برترین جزوات کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - بهترین و برترین منابع ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی
+ مجموعه سوالات سالهای قبل
برای هر مواد امتحانی براساس مقدار ضریب آن جزوات ارسال میگردد امکان دارد یک ضریب/مواد امتحانی قید شده در بالا 2 جزوه ارسال شود،یک ضریب دیگر بر اساس ضریب بالا تا 6 جزوه ارسال گردد.
 

خرید نقدی، خرید حضوری محصولات کارشناسی ارشد :
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱
۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱
۷۷|۲۰|۲۲|۳۲|۰۲۸ دفتر از ساعت ۹ صبح الی ۱۴ ( لطفا فقط در ساعت قید شده تماس بگیرید)
در زمان تماس آشنایی با ما از طریق وبلاگ www.seniorresources.blogfa.com را حتما اعلام نمایید.

ارسال سوالات و در خواست ها به شماره ۴۰۰|۴۴۰۰|۴۰۰|۱۰۰۰
نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن زیر:
منابع ارشد صنایع غذایی -دانشگاه آزاد -ایمیل معتبر خودتان را نیز ارسال نمایید-[آخر پیامک کلمه res نیز قید شود] جواب سوال شما طی چند پیامک پاسخ داده میشود.

- راهنمای خرید نقدی منابع و جزوات کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد، دانشگاه سراسری :
۱. انتخاب بسته و دریافت قیمت
۲. پرداخت مبلغ کل سفارش شامل مبلغ بسته و هزینه ارسال (از طریق پرداخت آنلاین /مراجعه حضوری به بانک /کارت به کارت )
۳. اطلاع دادن آدرس، کُدپُستی/یا ارسال با ایمیل، شماره فیش واریزی یا ارجاع، شماره تلفن ثابت، شماره تلفن همراه، آدرس ایمیل معتبر
۴. انتظار جهت دریافت سفارش سوالات با ایمیل بین ۳۰ دقیقه تا 120 ساعت ؛ با پست از زمان واریز تا دریافت بین ۷ تا ۱۴ روز طول خواهد کشید.

شماره حساب های فروشگاه منابع و جزوات کارشناسی ارشد آزاد، سراسری :
صادرات
حساب: ۰۳۱۱۰۵۳۱۹۸۰۰۷
کارت: ۶۰۳۷۶۹۱۸۰۰۲۶۷۲۹۶
بنام Mohammad Arvin
شناسه شبا حساب متمرکز صادرات : IR63 0190 0000 0031 1053 1980 07

ملی
حساب: ۰۳۲۹۲۸۳۴۱۳۰۰۶
کارت: ۶۰۳۷۹۹۷۱۶۰۳۸۴۳۵۱
بنام Mohammad Arvin
شناسه شبا حساب متمرکز ملی : IR12 0170 0000 0032 9283 4130 06
بعد از واریز هزینه محصول: آدرس، کُدپُستی/یا ارسال با ایمیل ، شماره فیش واریزی یا ارجاع، شماره تلفن ثابت، شماره تلفن همراه، آدرس ایمیل معتبر، مبلغ واریزی، کدام بانک با تماس تلفنی یا ارسال پیامک اطلاع دهید.

دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد 94 دانلود سوالات ارشد دولتی 94 دانلود سوالات کنکور ارشد 94 سراسری

مطالب و رشته های مرتبط با رشته مورد جستجوی شما - سایت کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی - یک از چهار دات کام
منابع کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد
منابع ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه آزاد
منابع دکتری تخصصی کلیه رشته ها دانشگاه آزاد
منابع ارشد فیزیولوژی و اصلاح سبزی دانشگاه آزاد
منابع ارشد فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه دانشگاه آزاد
منابع ارشد اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد
منابع ارشد کشاورزی اکولوژیک |منابع ارشد اگرواکولوژی دانشگاه آزاد
منابع کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه آزاد
منابع ارشد بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی محصولات باغبانی دانشگاه آزاد
منابع ارشد فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاهان زینتی دانشگاه آزاد
منابع ارشد مهندسی فضای سبز گرایش گیاهان زینتی در منظر دانشگاه آزاد
منابع ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز دانشگاه آزاد
منابع ارشد فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی، ادویه ای و عطری آزاد
منابع ارشد کشاورزی اکولوژیک|منابع ارشد اگرواکولوژی دانشگاه آزاد
منابع ارشد فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغبانی آزاد
منابع کارشناسی ارشد تولیدات گیاهیارشد تولید محصولات باغبانی آزاد
منابع ارشد کشاورزیسوالات آزمون ارشدخرید جزوه ارشدفروش جزوه ارشد، منابع ارشد کلیه رشته ها

سایت ارشد کشاورزیجزوات اساتید طراح سوال و مهم کارشناسی ارشدمنابع ارشد بیوتکنولوژی کشاورزیمنابع کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزیجزوات ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی


برچسب‌ها: سایت ارشد کشاورزی, جزوات اساتید طراح سوال و مهم کارشناسی ارشد, منابع ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی, منابع کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی, جزوات ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی
 > ارشد کشاورزی > منابع ارشد فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
 
شنبه ۲۳ آذر۱۳۹۲
50248 -منابع کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - ارشد علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
منابع کارشناسی ارشد علوم باغبانی - منابع ارشد فیزیولوژی درختان میوه - جزوات ارشد فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه - جزوه های ارشد باغبانی - منابع کارشناسی ارشد جدید باغبانی - منابع ارشد جدید و بروز شده - جزوه اساتید طراح سوال و مهم ارشد باغبانی-میوه کاری
 
- امکان دارد وارد یک وبلاگ یا سایتی شده باشید ؛ که منابع یا لیست آن قدیمی است ؛ قابل ذکر است که در زمان ارسال منابع ؛ کتاب و جزوات طبق آخرین دفترچه کنکور ، محصول درخواستیتان ارسال می گردد.
ارسال فایل PDF از طریق ایمیل (فقط هزینه جزوات و سوالات دریافت می شود ؛ بدون هزینه پستی و پرینت )
- ارسال پستی ؛ بصورت پرینت شده یا کپی شده (هزینه پست +هزینه های جانبی + هزینه پرینت / کپی )
 
1-زبان انگلیسی
جزوه زبان انگلیسی
دانلود جزوه زبان انگلیسی
سوالات زبان انگلیسی عمومی
لغات تخصصی انگلیسی باغبانی
 
2-آمار
جزوه آمار
جروه امار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی
 
7-اصول باغبانی
جزوه اصول باغبانی
جزوه سبزی کاری عمومی
جزوه میوه کاری عمومی
جزوه باغبانی و پیوند هرس درختان
 
8-فیزیولوژی بعد از برداشت و ازدیاد نباتات
جزوه فیزیولوِژی پس از برداشت
جزوه فیزیولوژی گیاهی
جزوه ازدیاد نباتات
 
9-گیاه شناسی و خاک شناسی
جزوه گیاه شناسیی 1
جزوه گیاه شناسی 2
جزوه خاک شناسی عمومی
جزوه خاکشناسی
برترین جزوات کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - بهترین و برترین منابع ارشد فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
+مجموعه سوالات سالهای قبل
برای هر مواد امتحانی براساس مقدار ضریب آن جزوات ارسال میگردد امکان دارد یک ضریب/مواد امتحانی قید شده در بالا 2 جزوه ارسال شود،یک ضریب دیگر بر اساس ضریب بالا تا 6 جزوه ارسال گردد.

خرید نقدی، خرید حضوری محصولات کارشناسی ارشد :
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱
۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱
۷۷|۲۰|۲۲|۳۲|۰۲۸ دفتر از ساعت ۹ صبح الی ۱۴ ( لطفا فقط در ساعت قید شده تماس بگیرید)
در زمان تماس آشنایی با ما از طریق وبلاگ www.seniorresources.blogfa.com را حتما اعلام نمایید.

ارسال سوالات و در خواست ها به شماره ۴۰۰|۴۴۰۰|۴۰۰|۱۰۰۰
نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن زیر:
منابع ارشد صنایع غذایی -دانشگاه آزاد -ایمیل معتبر خودتان را نیز ارسال نمایید-[آخر پیامک کلمه res نیز قید شود] جواب سوال شما طی چند پیامک پاسخ داده میشود.

- راهنمای خرید نقدی منابع و جزوات کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد، دانشگاه سراسری :
۱. انتخاب بسته و دریافت قیمت
۲. پرداخت مبلغ کل سفارش شامل مبلغ بسته و هزینه ارسال (از طریق پرداخت آنلاین /مراجعه حضوری به بانک /کارت به کارت )
۳. اطلاع دادن آدرس، کُدپُستی/یا ارسال با ایمیل، شماره فیش واریزی یا ارجاع، شماره تلفن ثابت، شماره تلفن همراه، آدرس ایمیل معتبر
۴. انتظار جهت دریافت سفارش سوالات با ایمیل بین ۳۰ دقیقه تا 120 ساعت ؛ با پست از زمان واریز تا دریافت بین ۷ تا ۱۴ روز طول خواهد کشید.

شماره حساب های فروشگاه منابع و جزوات کارشناسی ارشد آزاد، سراسری :
صادرات
حساب: ۰۳۱۱۰۵۳۱۹۸۰۰۷
کارت: ۶۰۳۷۶۹۱۸۰۰۲۶۷۲۹۶
بنام Mohammad Arvin
شناسه شبا حساب متمرکز صادرات : IR63 0190 0000 0031 1053 1980 07

ملی
حساب: ۰۳۲۹۲۸۳۴۱۳۰۰۶
کارت: ۶۰۳۷۹۹۷۱۶۰۳۸۴۳۵۱
بنام Mohammad Arvin
شناسه شبا حساب متمرکز ملی : IR12 0170 0000 0032 9283 4130 06
بعد از واریز هزینه محصول: آدرس، کُدپُستی/یا ارسال با ایمیل ، شماره فیش واریزی یا ارجاع، شماره تلفن ثابت، شماره تلفن همراه، آدرس ایمیل معتبر، مبلغ واریزی، کدام بانک با تماس تلفنی یا ارسال پیامک اطلاع دهید.

مطالب و رشته های مرتبط با رشته مورد جستجوی شما - سایت کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی - یک از چهار دات کام
منابع کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد
منابع ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه آزاد
منابع دکتری تخصصی کلیه رشته ها دانشگاه آزاد سراسری
منابع ارشد فیزیولوژی و اصلاح سبزی دانشگاه آزاد
منابع ارشد فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه دانشگاه آزاد
منابع ارشد اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی
منابع ارشد کشاورزی اکولوژیک |منابع ارشد اگرواکولوژی دانشگاه آزاد
منابع کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه آزاد
منابع ارشد بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی محصولات باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی
منابع ارشد فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاهان زینتی دانشگاه آزاد
منابع ارشد مهندسی فضای سبز گرایش گیاهان زینتی در منظر دانشگاه آزاد
منابع ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز دانشگاه آزاد
منابع ارشد فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی، ادویه ای و عطری آزاد
منابع ارشد کشاورزی اکولوژیک|منابع ارشد اگرواکولوژی دانشگاه آزاد
منابع ارشد فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغبانی آزاد
منابع کارشناسی ارشد تولیدات گیاهیارشد تولید محصولات باغبانی آزاد
منابع ارشد کشاورزیسوالات آزمون ارشدخرید جزوه ارشدفروش جزوه ارشد، منابع ارشد کلیه رشته ها
برچسب‌ها: جزوه اساتید طراح سوال و مهم ارشد باغبانیمنابع ارشد فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه,منابع ارشد فیزیولوژی درختان میوهمنابع ارشد اصلاح درختان میوهمنابع ارشد باغبانی

برچسب‌ها: جزوه اساتید طراح سوال و مهم ارشد باغبانی, منابع ارشد فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه, منابع ارشد فیزیولوژی درختان میوه, منابع ارشد اصلاح درختان میوه, منابع ارشد باغبانی
 > ارشد کشاورزی > منابع کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه آزاد
 
شنبه ۲۳ آذر۱۳۹۲
50242 - منابع کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - ارشد علوم و تکنولوژی  بذر
منابع کارشناسی ارشد تکنولوژی بذر-جزوات ارشد بذر - منابع ارشد بذر - جزوه های ارشد علوم و تکنولوژی بذر -منابع رتبه های برتر کارشناسی ارشد کشاورزی و منابع طبیعی
 
- امکان دارد وارد یک وبلاگ یا سایتی شده باشید ؛ که منابع یا لیست آن قدیمی است ؛ قابل ذکر است که در زمان ارسال منابع ؛ کتاب و جزوات طبق آخرین دفترچه کنکور ، محصول درخواستیتان ارسال می گردد.
ارسال فایل PDF از طریق ایمیل (فقط هزینه جزوات و سوالات دریافت می شود ؛ بدون هزینه پستی و پرینت )
- ارسال پستی ؛ بصورت پرینت شده یا کپی شده (هزینه پست +هزینه های جانبی + هزینه پرینت / کپی )
 
1-زبان انگلیسی
جزوه زبان انگلیسی
دانلود جزوه زبان انگلیسی
سوالات زبان انگلیسی عمومی
لغات تخصصی انگلیسی باغبانی
 
2-آمار
جزوه آمار
جروه امار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی
 
3-زراعت
جزوه زراعت عمومی
جزوه زراعت غلات
جزوه نکات برتر زراعت
جزوه نکته برداری زراعت
 
4-اکولوژی و فیزیولوژی
جزوه اکولوژی
جزوه اکولوژی عمومی
جزوه اکولوژی کشاوزی
جزوه فیزیولوژی
 
5-علفهای هرز و کنترل آنها
جزوه علفهای هرز ایران
جزوه معرفی علفهای هرز
جزوه کنترل علفهای هرز
 
6-گیاه شناسی و اصول باغبانی
جزوه گیاه شناشی 1
جزوه گیاه شناسی 2
جزوه اصول باغبانی
 
9-گیاه شناسی و خاک شناسی
جزوه گیاه شناسیی 1
جزوه گیاه شناسی 2
جزوه خاک شناسی عمومی
جزوه خاکشناسی
 
12-طرح آزمایشات کشاورزی
جزوه طرح آزمایشات کشاورزی
سوالات طرح آزمایشهای کشاورزی
برترین جزوات کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - بهترین و برترین منابع ارشد تکنولوژی بذر
+مجموعه سوالات سالهای قبل
برای هر مواد امتحانی براساس مقدار ضریب آن جزوات ارسال میگردد امکان دارد یک ضریب/مواد امتحانی قید شده در بالا 2 جزوه ارسال شود،یک ضریب دیگر بر اساس ضریب بالا تا 6 جزوه ارسال گردد.

خرید نقدی، خرید حضوری محصولات کارشناسی ارشد :
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱
۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱
۷۷|۲۰|۲۲|۳۲|۰۲۸ دفتر از ساعت ۹ صبح الی ۱۴ ( لطفا فقط در ساعت قید شده تماس بگیرید)
در زمان تماس آشنایی با ما از طریق وبلاگ www.seniorresources.blogfa.com را حتما اعلام نمایید.

ارسال سوالات و در خواست ها به شماره ۴۰۰|۴۴۰۰|۴۰۰|۱۰۰۰
نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن زیر:
منابع ارشد صنایع غذایی -دانشگاه آزاد -ایمیل معتبر خودتان را نیز ارسال نمایید-[آخر پیامک کلمه res نیز قید شود] جواب سوال شما طی چند پیامک پاسخ داده میشود.

- راهنمای خرید نقدی منابع و جزوات کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد، دانشگاه سراسری :
۱. انتخاب بسته و دریافت قیمت
۲. پرداخت مبلغ کل سفارش شامل مبلغ بسته و هزینه ارسال (از طریق پرداخت آنلاین /مراجعه حضوری به بانک /کارت به کارت )
۳. اطلاع دادن آدرس، کُدپُستی/یا ارسال با ایمیل، شماره فیش واریزی یا ارجاع، شماره تلفن ثابت، شماره تلفن همراه، آدرس ایمیل معتبر
۴. انتظار جهت دریافت سفارش سوالات با ایمیل بین ۳۰ دقیقه تا 120 ساعت ؛ با پست از زمان واریز تا دریافت بین ۷ تا ۱۴ روز طول خواهد کشید.

شماره حساب های فروشگاه منابع و جزوات کارشناسی ارشد آزاد، سراسری :
صادرات
حساب: ۰۳۱۱۰۵۳۱۹۸۰۰۷
کارت: ۶۰۳۷۶۹۱۸۰۰۲۶۷۲۹۶
بنام Mohammad Arvin
شناسه شبا حساب متمرکز صادرات : IR63 0190 0000 0031 1053 1980 07

ملی
حساب: ۰۳۲۹۲۸۳۴۱۳۰۰۶
کارت: ۶۰۳۷۹۹۷۱۶۰۳۸۴۳۵۱
بنام Mohammad Arvin
شناسه شبا حساب متمرکز ملی : IR12 0170 0000 0032 9283 4130 06
بعد از واریز هزینه محصول: آدرس، کُدپُستی/یا ارسال با ایمیل ، شماره فیش واریزی یا ارجاع، شماره تلفن ثابت، شماره تلفن همراه، آدرس ایمیل معتبر، مبلغ واریزی، کدام بانک با تماس تلفنی یا ارسال پیامک اطلاع دهید.

مطالب و رشته های مرتبط با رشته مورد جستجوی شما - سایت کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی - یک از چهار دات کام
منابع کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد
منابع ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه آزاد
منابع دکتری تخصصی کلیه رشته ها دانشگاه آزاد سراسری
منابع ارشد فیزیولوژی و اصلاح سبزی دانشگاه آزاد
منابع ارشد فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه دانشگاه آزاد
منابع ارشد اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی
منابع ارشد کشاورزی اکولوژیک |منابع ارشد اگرواکولوژی دانشگاه آزاد
منابع کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه آزاد
منابع ارشد بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی محصولات باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی
منابع ارشد فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاهان زینتی دانشگاه آزاد
منابع ارشد مهندسی فضای سبز گرایش گیاهان زینتی در منظر دانشگاه آزاد
منابع ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز دانشگاه آزاد
منابع ارشد فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی، ادویه ای و عطری آزاد
منابع ارشد کشاورزی اکولوژیک|منابع ارشد اگرواکولوژی دانشگاه آزاد
منابع ارشد فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغبانی آزاد
منابع کارشناسی ارشد تولیدات گیاهیارشد تولید محصولات باغبانی آزاد
منابع ارشد کشاورزیسوالات آزمون ارشدخرید جزوه ارشدفروش جزوه ارشد، منابع ارشد کلیه رشته ها

برچسب‌ها: منابع رتبه های برتر کارشناسی ارشد کشاومنابع کارشنامنابع کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه آزمنابع کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذرمنابع کارشناسی ارشد تکنولوژی بذر


برچسب‌ها: منابع رتبه های برتر کارشناسی ارشد کشاومنابع کارشنا, منابع کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه آز, منابع کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر, منابع کارشناسی ارشد تکنولوژی بذر
 > ارشد کشاورزی > منابع ارشد فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی، ادویه ای و عطری آزاد
 
شنبه ۲۳ آذر۱۳۹۲
50247 -منابع کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - ارشد باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی، ادویه ای و عطری
منابع کارشناسی ارشد کشاورزی و منابع طبیعی - منابع ارشد فیزیولوژی اصلاح گیاهان دارویی - جزوات ارشد گیاهان دارویی - جزوه های ارشد گیاهان ادویه ای و عطری - جزوات ارشد باغبانی رتبه های برتر کشاورزی و منابع طبیعی

- امکان دارد وارد یک وبلاگ یا سایتی شده باشید ؛ که منابع یا لیست آن قدیمی است ؛ قابل ذکر است که در زمان ارسال منابع ؛ کتاب و جزوات طبق آخرین دفترچه کنکور ، محصول درخواستیتان ارسال می گردد.
ارسال فایل PDF از طریق ایمیل (فقط هزینه جزوات و سوالات دریافت می شود ؛ بدون هزینه پستی و پرینت )
- ارسال پستی ؛ بصورت پرینت شده یا کپی شده (هزینه پست +هزینه های جانبی + هزینه پرینت / کپی )
 
1-زبان انگلیسی
جزوه زبان انگلیسی
دانلود جزوه زبان انگلیسی
سوالات زبان انگلیسی عمومی
لغات تخصصی انگلیسی باغبانی
 
2-آمار
جزوه آمار
جروه امار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی
 
7-اصول باغبانی
جزوه اصول باغبانی
جزوه سبزی کاری عمومی
جزوه میوه کاری عمومی
جزوه باغبانی و پیوند هرس درختان
 
8-فیزیولوژی بعد از برداشت و ازدیاد نباتات
جزوه فیزیولوِژی پس از برداشت
جزوه فیزیولوژی گیاهی
جزوه ازدیاد نباتات
 
9-گیاه شناسی و خاک شناسی
جزوه گیاه شناسیی 1
جزوه گیاه شناسی 2
جزوه خاک شناسی عمومی
جزوه خاکشناسی
برترین جزوات کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - بهترین و برترین منابع ارشد گیاهان دارویی - ارشد گیاهان ادویه ای و عطری
+مجموعه سوالات سالهای قبل
برای هر مواد امتحانی براساس مقدار ضریب آن جزوات ارسال میگردد امکان دارد یک ضریب/مواد امتحانی قید شده در بالا 2 جزوه ارسال شود،یک ضریب دیگر بر اساس ضریب بالا تا 6 جزوه ارسال گردد.

خرید نقدی، خرید حضوری محصولات کارشناسی ارشد :
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱
۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱
۷۷|۲۰|۲۲|۳۲|۰۲۸ دفتر از ساعت ۹ صبح الی ۱۴ ( لطفا فقط در ساعت قید شده تماس بگیرید)
در زمان تماس آشنایی با ما از طریق وبلاگ www.seniorresources.blogfa.com را حتما اعلام نمایید.

ارسال سوالات و در خواست ها به شماره ۴۰۰|۴۴۰۰|۴۰۰|۱۰۰۰
نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن زیر:
منابع ارشد صنایع غذایی -دانشگاه آزاد -ایمیل معتبر خودتان را نیز ارسال نمایید-[آخر پیامک کلمه res نیز قید شود] جواب سوال شما طی چند پیامک پاسخ داده میشود.

- راهنمای خرید نقدی منابع و جزوات کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد، دانشگاه سراسری :
۱. انتخاب بسته و دریافت قیمت
۲. پرداخت مبلغ کل سفارش شامل مبلغ بسته و هزینه ارسال (از طریق پرداخت آنلاین /مراجعه حضوری به بانک /کارت به کارت )
۳. اطلاع دادن آدرس، کُدپُستی/یا ارسال با ایمیل، شماره فیش واریزی یا ارجاع، شماره تلفن ثابت، شماره تلفن همراه، آدرس ایمیل معتبر
۴. انتظار جهت دریافت سفارش سوالات با ایمیل بین ۳۰ دقیقه تا 120 ساعت ؛ با پست از زمان واریز تا دریافت بین ۷ تا ۱۴ روز طول خواهد کشید.

شماره حساب های فروشگاه منابع و جزوات کارشناسی ارشد آزاد، سراسری :
صادرات
حساب: ۰۳۱۱۰۵۳۱۹۸۰۰۷
کارت: ۶۰۳۷۶۹۱۸۰۰۲۶۷۲۹۶
بنام Mohammad Arvin
شناسه شبا حساب متمرکز صادرات : IR63 0190 0000 0031 1053 1980 07

ملی
حساب: ۰۳۲۹۲۸۳۴۱۳۰۰۶
کارت: ۶۰۳۷۹۹۷۱۶۰۳۸۴۳۵۱
بنام Mohammad Arvin
شناسه شبا حساب متمرکز ملی : IR12 0170 0000 0032 9283 4130 06
بعد از واریز هزینه محصول: آدرس، کُدپُستی/یا ارسال با ایمیل ، شماره فیش واریزی یا ارجاع، شماره تلفن ثابت، شماره تلفن همراه، آدرس ایمیل معتبر، مبلغ واریزی، کدام بانک با تماس تلفنی یا ارسال پیامک اطلاع دهید.

مطالب و رشته های مرتبط با رشته مورد جستجوی شما - سایت کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی - یک از چهار دات کام
منابع کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد
منابع ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه آزاد
منابع دکتری تخصصی کلیه رشته ها دانشگاه آزاد سراسری
منابع ارشد فیزیولوژی و اصلاح سبزی دانشگاه آزاد
منابع ارشد فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه دانشگاه آزاد
منابع ارشد اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی
منابع ارشد کشاورزی اکولوژیک |منابع ارشد اگرواکولوژی دانشگاه آزاد
منابع کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه آزاد
منابع ارشد بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی محصولات باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی
منابع ارشد فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاهان زینتی دانشگاه آزاد
منابع ارشد مهندسی فضای سبز گرایش گیاهان زینتی در منظر دانشگاه آزاد
منابع ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز دانشگاه آزاد
منابع ارشد فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی، ادویه ای و عطری آزاد
منابع ارشد کشاورزی اکولوژیک|منابع ارشد اگرواکولوژی دانشگاه آزاد
منابع ارشد فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغبانی آزاد
منابع کارشناسی ارشد تولیدات گیاهیارشد تولید محصولات باغبانی آزاد
منابع ارشد کشاورزیسوالات آزمون ارشدخرید جزوه ارشدفروش جزوه ارشد، منابع ارشد کلیه رشته ها

جزوه های ارشد گیاهان ادویه ایمنابع ارشد گیاهان دارویی دانشگاه آزادمنابع ارشد فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی ادویه امنابع ارشد فیزیولوژی و اصلاح گیاهان داروییمنابع ارشد گیاهان دارویی


برچسب‌ها: جزوه های ارشد گیاهان ادویه ای, منابع ارشد گیاهان دارویی دانشگاه آزاد, منابع ارشد فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی ادویه ا, منابع ارشد فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی, منابع ارشد گیاهان دارویی
 > ارشد کشاورزی > افتتاح سایت ارشد صنایع غذایی www.foodsenior.ir
 
جمعه ۱۵ شهریور۱۳۹۲
سایت ارشد دکتری (www. 1az4 .com) > معرفی سایتهای مفید و تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی، صنایع غذایی و صنایع وابسته با توجه به نیاز روز افزورن استفاده از منابع ، جزوات، سوالات، کتب تخصصی علوم و صنایع غذایی و کمبود منابع باکیفیت و ارائه مشاوره های تخصصی سایت رسمی و تخصصی ارشد صنایع غذایی افتتاح گردید.
سایت ارشد صنایع غذایی|رشته مهندسی صنایع غذایی|غذا Food
 

 

نباید زیاد بخوانیم
کافیست بدانیم چه بخوانیم و چگونه بخوانیم – ما (سایت ارشد صنایع غذایی ) تا کنکور با شما هستیم.

 

 

سایت ارشد صنایع غذایی (FoodSenior.ir) ارائه می دهد:
مرحله دهم توزیع جزوات اساتید طراح سوال جهت شرکت در آزمون کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی سال ۱۳۹۳

 

 

آشنایی با سایت ارشد صنایع غذایی (FoodSenior.ir) :
فعالیت ما در ارائه جزوات،کتب و سوالات کارشناسی ارشد صنایع غذایی از سال ۱۳۸۳ آغاز شده و حضور در دنیای مجازی از سال ۱۳۸۵ میسر شده است.
FoodSenior با تکیه بر حسن اعتماد داوطلبان ورودی مقاطع عالی و تکمیلی و به پشتوانه یک دهه تجربه آموزشی در این زمینه، نیاز داوطلبان را به صورت علمی شناسائی نموده است. لذا FoodSenior با همکاری مؤسسات برتر کنکور مقاطع عالی ‌و تکمیلی ‌کشور، در زمینه ارائه کتب، سوالات، منابع آزمون کارشناسی ‌ارشد از سال ۱۳۸۳ و با استفاده از مشاوره رتبه‌های برتر سال‌های گذشته، ضمن بکارگیری الگوهای نوین آموزشی، ماموریت یافته است تا ضمن آماده‌ سازی داوطلبان شرکت در آزمون‌های ورودی مقاطع عالی و تکمیلی، عدالت آموزشی را برای داوطلبان در سراسر کشور مهیا سازد.

 

 

FoodSenior:
در صدد است تا با رعایت کلیه اصول مشتری مداری و ارتقاء مداوم کیفیت محصولات خود بتواند به گسترش حیطه کاری خود بپردازد. اعتقاد ما بر این است که آنچه سبب موفقیت می‌شود، ارتباط مستمر و دوستانه با مشتریان و بهره گیری از نظرات، انتقاد و پیشنهادات شما و نگاه خدمتی به مشتریان است.
نظرات، ایده‌ها و اعتماد شما برای ما بهترین و با ارزش‌ترین سرمایه است که امیدواریم آن‌ها را از ما دریغ نفرمائید. [foodsenior.ir[at]gmail.com]
دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد 95 | دانلود سوالات ارشد دولتی 95 | دانلود سوالات کنکور ارشد ۹۳ سراسری

 

 

خط مشی در سایت ارشد صنایع غذایی FoodSenior :
- مشتری مداری، جلب رضایت کامل آن‌ها و رعایت حقوق معنوی و مادی مشتریان
- ارائه مستمر خدمات و محصولات مناسب بر اساس خواسته‌های مشتریان
- ارائه بروز‌ترین محصولات با بالا‌ترین کیفیت
- کنترل کیفیت در ارائه محصولات، منطبق با دستاوردهای روز
- تعهد ارائه محصولاتی با بالا‌ترین سطح کیفی در کلیه زمینه‌ها

 

 

استراتژی آینده:
- بهبود دائم کیفیت محصولات و خدمات
- گسترش کمی محصولات و خدمات قابل ارائه
- ارائه جدید‌ترین محصولات در زمینه‌های مختلف
- ارائه روشهای جدید‌تر و مناسب‌تر در خدمات

 

 

کمترین هزینه – بالا‌ترین سرعت – بهترین محصول
با کمترین هزینه در بالا‌ترین سرعت بهترین محصول را خریداری فرمائید.(روشهای خرید : خرید پستی ، خرید نقدی ، خرید اینترنتی، پرداخت آنلاین ، خرید حضوری )
 
بخشهایی از سایت ارشد صنایع غذایی  www.foodsenior.ir :

 

 

تماس با ما از طریق:
آدرس: قزوین – شهرصنعتی البرز – صندوق پستی ۱۵۳۳

 

 

تلفن :
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱
۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱
۷۷|۲۰|۲۲|۳۲|۰۲۸ دفتر از ساعت ۹ صبح الی ۱۴ ( لطفا فقط در ساعت قید شده تماس بگیرید)
در زمان تماس آشنایی با ما از طریق وبلاگ www.seniorresources.blogfa.com را حتما اعلام نمایید.

 

 

ارتباط با ایمیل :
foodsenior.ir[at]gmail.com
info[at]foodsenior.ir

 

 

 


برچسب‌ها: کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی, وب سایت ارشد صنایع غذایی, سایت ارشد صنایع غذایی, foodsenior, کارشناسی ارشد صنایع غذایی
جدیدترین ها
پربازدیدترین ها
سوالات کارشناسی ارشد 93 سراسری | پاسخنامه کنکور ارشد 93سوالات کارشناسی ارشد 93 سراسری | پاسخنامه کنکور ارشد 93
سایر سایت ها
راهنمای خرید منابع و جزوات
1- دریافت قیمت : ۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹
-- دریافت قیمت : ۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸
ارسال پیامک: ۴۰۰|۴۴۰۰|۴۰۰|۱۰۰۰
2- پرداخت مبلغ به حساب یا کارت
3- اطلاع دادن آدرس، کدپستی،تلفن ثابت،اطلاعات واریز
تمامی حقوق محفوظ است © منابع ارشد | منابع کارشناسی ارشد 95-96